Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

 


Zondag 22 maart 2020 (5e Lijdenszondag)

10.00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij, Diaconie en extra Kerkvoogdij
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)


Zondag 29 maart 2020 (6e Lijdenszondag)
10.00 uur: Dhr. F. Verkade 
Collecten: Kerkvoogdij en CCP
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)


Coronavirus
Het is bijna niet te bevatten dat een virus, dat we een poosje gelegen nog heel ver weg dachten, nu zo’n beetje alles bij ons lam legt. Zelfs het leven van de gemeente, waarin ontmoeting van elkaar sinds de eerste Pinksterdag een heel bijzondere plaats inneemt. Met pijn in het hart moesten we het gemis ervan de afgelopen zondag ervaren. Daarmee was het een heel bijzondere start van de week. Waarop ook nog eens allerlei ingrijpende maatregelen werden toegevoegd ter voorkoming van een enorme uitbreiding van het aantal slachtoffers.
Als moderamen moesten we uiteindelijk de voorafgaande vrijdag stappen zetten. De rooms-katholieke kerk ging ons hierin voor. Hoewel het aantal aanwezigen op een gewone zondagmorgen de honderd niet haalt, bevinden meerderen van ons zich wel in de groep voor wie het overwinnen van dit virus moeilijker is. Daarbij komt dat besmettingen in Alphen aan den Rijn en te Nieuwkoop zijn aangetroffen. Voorkomen blijft dan beter dan genezen.
Toch duurt het ons te lang om gedurende vier zondagen niet van elkaar te horen. Daarom is besloten de ochtenddienst in de komende tijd een vervolg te geven, zij het in kleine kring, met de kerkenraad, de koster en de organist. De dienst wordt dan gelijktijdig uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Klik op de Nederlandse kaart de provincie Zuid-Holland aan en Aarlanderveen Hervormde Gemeente is één van de eerste gemeenten die u tegenkomt in het lijstje. Hopelijk hebben velen een mogelijkheid om op die manier mee te vieren. Zo niet, dan is het wellicht te overwegen met kinderen of buren iets te zoeken zodat het alsnog lukt. Mensen die geen mogelijkheid hebben om thuis via het internet mee te luisteren, worden gevraagd contact op te nemen met voorganger Frans Verkade of scriba Diko Joha.
Om de gemeenschap nog meer te ervaren, wil ik u en jullie oproepen liederen, gebeden, vragen of aanmoedigingen aan te reiken. De opgave van een lied zal enkele dagen voor de dienst moeten plaatsvinden. Een eerste verzoek ligt er voor komende zondag van de jubilerende familie Rodenburg. Dankzij de huidige techniek kunnen we voor de drie laatste aandachtsvelden zelfs tijdens de dienst met elkaar in contact blijven, hetzij via de mail () of de app (06-44810702). Ik laat m’n mobieltje deze weken ook op de preekstoel aanstaan. Schroom niet!

 

Oppas


In verband met het Coronavirus is er in de komende periode, in ieder geval tot 6 april, geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven.

Zondagsschool

Zolang er geen reguliere diensten op zondagochtend zijn vanwege het corona-virus zal er ook geen zondagsschool zijn. De ouders zijn hierover ook per email geïnformeerd.

 

Verjaardagen

24 maart: Dhr. D. van Leeuwen, Maarten Bogaardhof 22; 24 maart; Dhr. L. Molenaar, Stationsweg 7; 29 maart Mevr. F.M. Kempenaar-Burggraaf, Zuideinde 20. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.’ (Gezang 293: 3) een fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Huwelijk
Op 3 maart zijn Marc Rodenburg en Gonnie den Dulk, Kerkvaartsweg 63, in het huwelijk getreden. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen het bruidspaar met de volgende woorden ‘Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.’ (1 Petrus 4:8) een zegenrijke en liefdevolle toekomst.

Huwelijksjubileum I
D.V. zondag 22 maart is het 60 jaar geleden dat het echtpaar dhr. W. Rodenburg en mevr. L. Rodenburg-Hartveldt, Dorpsstraat 91, in het huwelijk traden. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is gegeven is: ‘En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U’ (Psalm 39:8). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u samen met uw kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid. Met de familie Rodenburg willen we op de huwelijksdag in de dienst het door hen genoemde lied zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Daar in Zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart.’

Huwelijksjubileum II
D.V. vrijdag 27 maart is het 40 jaar geleden dat het echtpaar dhr. A. de Jong en mevr. N. de Jong-de Vor, Hogedijk 1, in het huwelijk traden. ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ (1 Johannes 4:19). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u samen met uw kinderen, kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Geboorte
Op woensdag 11 maart Jácey-Jáyd geboren. Zij is het dochtertje van Raymond en Iris Hengeveld, Kwikstaart 7, Bodegraven. Boven een geboortekaartje staat de mooie tekst: Daar ben je dan in onze armen, zo lief en klein. Wij zijn heel gelukkig, dat wij nu met zijn drieën zijn. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie met de woorden van Sela (Zegen voor de kinderen), God geeft leven, kwetsbaar leven naar Zijn beeld gevormd. Hij bedacht jou en Hij heeft je toevertrouwd aan ons, een liefdevolle en zegenrijke toekomst als gezin dichtbij God.


Meeleven
Gelukkig is de operatie van Truus Verheul goed verlopen en heeft ze nu een revalidatieplek gevonden in de zorglocatie Rhijndael, Europasingel 2, 2396 EM te Koudekerk aan den Rijn. Hoewel ze daar goed wordt verzorgd, valt het haar heel zwaar nu niet dichter bij haar Guus te kunnen wezen. Temeer omdat de bezoekmogelijkheden sterk zijn ingeperkt. We hopen voor haar dat er snel mogelijkheden mogen komen dat ze weer huiswaarts kan keren. Zolang dat uitblijft houden we contact via de telefoon en bidden met haar en Guus om Gods nabijheid en hulp.
Evenzeer denken we aan gemeenteleden die herstellende zijn, op een oproep wachten, een moeilijke weg gaan of juist een bijzondere diagnose te horen hebben gekregen. Wat kan het soms enorm moeilijk zijn. Laten we de HERE God niet vergeten. Hij wil ons, hoe dan ook blijven leiden. Dat bedenken we evenzeer voor onze gemeenten in Aarlanderveen, nu het eerst misschien eerst anders zal lopen dan we gehoopt hadden. Schroom niet contact te zoeken wanneer u of jij het hart wil luchten.

 

Actie Kerkbalans

Afbeeldingsresultaat voor Verjaardagen pkn

Dankbaar willen wij u melden dat er voor de Kerkbalans een bedrag van €26.285,00 is toegezegd. Wij willen iedereen heel erg bedanken. Zo kunnen wij, als kerkrentmeesters, ervoor zorgen dat het woord van God verkondigd kan blijven worden in onze mooie kerk. Ook kunnen we verder met de plannen die er zijn met de nieuwbouw van onze jeugdhaven en de plannen voor de te bouwen huizen naast de kerk. Wij willen de lopers ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Hartelijke groeten, de kerkrentmeesters.

Collectebonnen
In verband met het Coronavirus wordt de verkoop van de collectebonnen uitgesteld tot nader bericht. De Kerkrentmeesters.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten gehouden in de maand februari bedraagt €432,62 en de extra collecte heeft €142,20 opgebracht. Dit is inclusief de collectebonnen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij hartelijk bedanken. De kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De totale opbrengst van de collecten van februari bedraagt €248,89. Ook is er een gift van €10,00 ontvangen voor een ontvangen fruitbakje.


Zangdienst
In verband met het Coronavirus gaat de zangdienst op 22 maart helaas niet door. Er wordt geprobeerd de zangdienst later alsnog een plek te geven.

Optreden Gelegenheidskoor
D.V. 12 april wordt op eerste Paasdag de opstanding van Jezus Christus gevierd! In de avonddienst verzorgt het Gelegenheidskoor de muzikale invulling van de dienst. Jullie zijn allen hartelijk welkom in deze bijzondere dienst.Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Alle activiteiten komen in ieder geval tot 6 april te vervallen.

Tenslotte
Deze bijzondere tijd heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden bezoeken alleen in overleg gebracht. Wordt het u te stil, of kent u iemand die het zo vergaat, schroom niet contact op te nemen. Nu komt het erop aan dat gemerkt mag worden dat de navolging van Jezus consequenties heeft ook in de omgang met elkaar. Tenslotte een hartelijke groet vol beterschap en zegen voor alle lezers. Frans Verkade (06-44810702, )

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 27 maart 2020 bij Lianne Angenent (


 


 

 

 

 

 
  

  

 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Palmzondag / belijdenis
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 19.00 uur
meer details

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Ochtenddienst Pasen
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.