Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 16 mei 2021

9:30 uur: Ds. F. van den Bosch, Katwijk
19:00 uur: Mevr. J. van der Vis, Aarlanderveen
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 23 mei 2021
(Pinksteren)
9:30 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. J. Smit, Katwijk
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden.  

Kerkdiensten
Er mogen dertig kerkgangers per kerkdienst aanwezig zijn met behoud van de anderhalve meter afstand. Voor het bijwonen van de kerkdienst moet u zich aanmelden bij de scriba Diko Joha (tel. 06-38122335).

Zingen in de kerk
In de ochtenddienst wordt er niet gezongen, omdat er dan meer kerkgangers aanwezig zijn en de afstand tussen de zangers en de kerkgangers minder goed gewaarborgd kan worden. De liederen worden via de beamer ten gehore gebracht of via een declamatie met medewerking van het orgel. In de avonddienst zullen twee zangers op voldoende afstand van elkaar en tot de kerkgangers liederen ingetogen zingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corrie de Pater (tel. 0172-574948).

Livestream
Inmiddels is er iedere zondagochtend een livestream van de dienst. De link naar het YouTube-kanaal is: https://www.youtube.com/channel/UCjRqjEsZmfkkwnHudg1y8Aw. Ook kunt u de dienst vinden door te zoeken op www.youtube.com naar Hervormde Gemeente Aarlanderveen. Omdat er nog niet veel video’s zijn geplaatst, kan het zijn dat u even moet scrollen voordat u de juiste dienst gevonden heeft. Op de website kunt u een uitgebreidere beschrijving vinden. Ongeveer 10 minuten voor de start van de dienst komt de dienst online op het YouTube-kanaal. Heeft u op- of aanmerkingen? We horen het graag via hervormdekerkaarlanderveen@gmail.com.

Vacatures
Er zijn twee vacatures: preekvoorziener en coördinator voor het oppaswerk. Wie zich geroepen voelt een van deze taken voort te zetten, mag zich melden bij de scriba.

Oppas


In verband met het coronavirus is er in de komende periode geen oppas.

Friedensstimme
De verzorging van de postpakketten van Friedensstimme, die met kerst werden aangeschaft en doorgestuurd werden door gemeenteleden, is gestopt. Daar er geen opvolging is voor de verspreiding wil de kerkenraad eenieder die zich daarvoor heeft in gezet heel hartelijk voor bedanken!

Huwelijksjubileum
D.V. maandag 24 mei is het 25 jaar geleden dat het echtpaar Kamer-Schinkel, Zuideinde 23, 2445 AS Aarlanderveen, in het huwelijk trad. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u met de volgende tekst ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad’ (Johannes 15:12) een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Meeleven
Ook Riet Angenent kreeg ineens met het akelige virus van doen. Evenwel heeft ze het wonderwel snel kunnen en mogen overwinnen. Ze ervaart het als een geschenk van onze Hemelse Vader dat ze meteen weer zo opknapte. Met haar zijn we dankbaar en blij.
Voor Henri Potze blijft het daarentegen nog een moeilijke tijd met veel pijn. Hij heeft een tropisch virus opgelopen, waarvan medici nog steeds niet weten wat het precies is. Daarom moest hij deze week naar het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. We bidden dat artsen een oplossing voor het probleem mogen vinden en dat de pijn snel overwonnen kan worden. Gods zegen en nabijheid gewenst.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Kerkenraadsvergadering
Op maandag 17 mei om 20.00 uur vergadert de kerkenraad. Heeft u agendapunten voor deze vergadering? U kunt het bij de scriba aanleveren.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in de maand april, die via de bank zijn binnengekomen, bedraagt € 228,00. Ook is er nog een nagekomen collecte via de bank binnen gekomen van € 100,00 voor de bidstondcollecte. De opbrengst van de collecten in de maand april in de kerk bedraagt € 312,40 dit is inclusief collectebonnen. Via de bank zijn er ook nog in de maand april een aantal giften binnengekomen. Een gift uit dankbaarheid van € 200,00. Een gift van € 240,00 voor wat oude meubels uit de Jeugdhaven. En twee giften van € 100,00 en twee giften van € 50,00. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij heel hartelijk bedanken, de Kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten ontvangen in de maand april bedraagt € 744,20. Dit is inclusief alle collectebonnen. Hiervan gaat € 186,05 naar Eboo project Kenia, €186,05 naar het Nederlands Bijbel Genootschap en € 186,05 naar Kinderen in de knel (Kerk in Actie). Tevens zijn er twee giften binnengekomen via de heer F. Verkade van € 30,00 en € 10,00 voor het Eboo Project Kenia. Namens de Diaconie, hartelijk dank.

Pinksteren
Het laatste feest in dit kerkelijk jaar staat voor de deur. De HERE God wil opnieuw iets afgeven. Wat dat betreft lijkt het wel op Kerst. Zijn Geest is uitgestort en wil steeds opnieuw tot ons komen. Ons eigenlijk helemaal vervullen en tekenen. Laten zien wat echt belangrijk is. Dat we kracht krijgen en leren over ons eigen kleine bestaan heen te kijken. We hoeven er niet bang voor te zijn. Het is alleen maar in ons voordeel. Laten we erom bidden dat we het ook zelf zullen bemerken. Zegenrijke diensten gewenst.

Doopdienst
Het was een heel bijzonder moment voor onze gemeente dat Erik Marijt van Harten en Amy Joselien Stoop het teken van de doop mochten ontvangen. Vervolgens heel rustig op de vloer kruipend of op moeders schoot de dienst meemaakten. Zo moet het ook in een heel grijs verleden, eeuwen geleden meer zijn gebeurd dat in het kerkgebouw ook kinderen en zelfs huisdieren aanwezig waren. Fijn dat de meest naaste familieleden dit bijna allemaal mochten meemaken en dat de oma’s Adrie Schoenmaker en Evelien van Dolder met een bijzonder gedicht dit moment markeerden. Nu zien we uit naar het volgende moment waarop de jongste gemeenteleden weer bij de gemeente of hun leeftijdsgenoten komen. Dank ook voor de bemoedigende reacties.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Activiteiten
Vooralsnog zijn er geen mededelingen hieromtrent.

TenslotteGelukkig hoor je steeds meer over toegebrachte vaccinaties. Beiden mogen we er ondertussen ook in delen. Hoewel de beperkingen eerst nog grotendeels blijven, neemt dit toch een stuk zorgen weg. We zien ondertussen nog meer uit naar Pinksteren dat Gods Geest in onze zwakheden en problemen vernieuwt en versterkt. Een gezegend Pinksterfeest gewenst. Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 21 mei 2021 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30
Pinksteren
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.