Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 14 augustus 2022 om 09:30

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. T. Wegman Zeist
Organist: John de Pater

Orde van dienst zondag 14 augustus 2022, 09.30 uur Aarlanderveen, Dorpsstraat 38.
 
Mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 135:1 en 2
1 Halleluja ! looft den HEER,
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.

2 Prijst den HEER, want Hij is goed.
Stemt uw snaren en vertolkt
dat zijn naam ons leven doet.
Hij koos Jakob tot zijn volk,
Israël tot kroonsieraad
van zijn goddelijke staat.


 

 
 
Aanvangstekst: Jesaja 41:10
We leven in een tijd met veel onzekerheid. Hoe gaat het verder met deze wereld. Hoe gaat het met ons persoonlijjk?
Tot onze troost en bemoediging spreekt de grote Schepper ons toe in Jesaja 41:10:
‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

Stil gebed
Votum en groet

Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
 

Zingen: Lied 319:1,2 en3
 
1 Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

 
We luisteren hoe God Zijn geboden gaf in Deut. 10:1 t.m. 5 en 12 t.m. 22 (NBG51)

¶  Toen zeide de HERE tot mij: Houw u twee stenen tafelen gelijk de eerste, klim tot Mij op de berg, en maak u een houten ark;
2  dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen.
3  En ik maakte een ark van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen gelijk de eerste; toen beklom ik de berg met de twee tafelen in mijn hand.
4  En Hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal, de Tien Woorden, die de HERE op de berg tot u gesproken had uit het midden van het vuur op de dag der samenkomst; en de HERE gaf ze mij.
5  Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.
 12 ¶  Nu dan, Israel, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
13  de geboden en de inzettingen des HEREN, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wel ga.
14  Zie, van de HERE, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is;
15  alleen aan uw vaderen heeft de HERE Zich verbonden en alleen hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is.
16  Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.
17  Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt;
18  die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.
19  Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte.
20  De HERE, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren.
21  Hij is uw lof en Hij is uw God, die onder u deze grote en vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw ogen gezien hebben.
22  Met zeventig zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en thans heeft de HERE, uw God, u talrijk gemaakt als de sterren des hemels.
 

Zingen:  Psalm 25:2 en 3
 
 
2   Here, maak mij uwe wegen
  door uw Woord en Geest bekend;
  leer mij, hoe die zijn gelegen
  en waarheen G' uw treden wendt;
  leid mij in uw rechte leer,
  laat mij trouw uw wet betrachten,
  want Gij zijt mijn heil o Heer,
  'k blijf U al den dag verwachten.
 
3   Denk aan 't vaderlijk meedogen,
  Heer, waarop ik biddend pleit:
  milde handen, vriend'lijk' ogen
  zijn bij U van eeuwigheid.
  Denk toch aan de zonde niet
  van mijn onbedachte jaren!
  Heer, die al mijn ontrouw ziet,
  wil mij in uw goedheid sparen.

Gebed voor de opening van de Schriften
 
Lezing uit het Oude Testament (NBG51): Exodus 3:11-15

11 ¶  Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israelieten uit Egypte zou leiden?
12  Toen zeide Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg.
13  Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden?
14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.
15  Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring van Johannes 1:1-8

¶  Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.
2  Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
3 ¶  Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
4  Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn,
5  en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed
6  (en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt) Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
7  Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
8  Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
 
Kindermoment

Zingen: Op Toonhoogte 475:1 en 2

Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.


1 Als je de Vader vraagt om ’n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
Refrein  

2 Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
Refrein


Verkondiging n.a.v. Openb. 1:4-6. Thema: ‘Een rijke zegen’
 
Zingen: Op Toonhoogte 124:1,2,3 en 4
 

1 Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

2 Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu

3 Ik zal van U houden
in leven en dood
En ik wil U prijzen
zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
dan roep ik tot U
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

4 Als ik in Uw glorie
Uw eeuwigheid kom.
Dan buig ik mij voor U
in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

 
   
Dankgebed – Voorbede – Stil Gebed – Onze Vader
 
Collecte
Slotlied (staande) Op Toonhoogte 135:1,2 en 3

1 Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refrein:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Refrein


Wegzending en zegen

Zingen: Lied 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

 
 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 19:00
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.