Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Zondag 11 apr 2021  om 19:00
Voorganger: Ds. J. Smit Katwijk
avonddienst
Organist: John de Pater

ORDE VAN DIENST – AARLANDERVEEN – ZO. 11 APRIL 2021 – 19.00 UUR – NA PASEN

Orgelspel + mededelingen + intochtslied: Lied 111 Op Toonhoogte

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

 
 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
refrein

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
refrein
 
Persoonlijk gebed – Votum en Groet – zingen: Psalm 116 : 1
 
 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
 

Geloofsbelijdenis – zingen: Lied 316 OTH 2015
 
 
1. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam,
hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is uw naam.
Jezus, Jezus. Heerlijk is uw naam.

2. Heilig lam van God, heilig Lam van God,
dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus. Heilig Lam van God.
 
3. Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer.
Alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus. Waardig bent U, Heer.
 

Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 24 : 13 – 35 HSV

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. 17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? 18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? 19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; 20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. 22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. 23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 24 En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. 25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? 33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.

Zingen: Psalm 119 : 49 en 60

 
 
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig Woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

60. Zie hoe ik uw vermaningen bemin;
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,
uw Woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.
Uw Woord, o Heer, houdt alle waarheid in,
uw heilig Woord is recht voor alle tijden.

Preek – tekst: Lukas 24 : 15 “En het gebeurde … dat Jezus Zelf bij hen kwam …”

Zingen: Gezang 392 : 1, 3 en 4

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Psalm 68 : 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HEERE Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Zegen – wordt beaamd met Gezang 456 : 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer. 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30
Pinksteren
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.