Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
zondag 5 september 2021  om 19:00
Voorganger: Ds. J. Smit Katwijk
avonddienst
Organist: Cees Verzaal

ORDE VAN DIENST – AARLANDERVEEN – ZO. 5 SEPTEMBER 2021 – 19.00 UUR

Orgelspel – mededelingen – intochtslied: Psalm 101 : 1 en 2 LvdK 1973

1. Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen.
Aan U, HEER, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezang.

2. Ik let op reine harten, rechte daden,
HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade?
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Zingen: Psalm 105 : 2 en 3 LvdK 1973

2. Vraagt naar des HEEREN grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 342 OTH 2015

1. Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

2. Jezus, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

3. Heil'ge Geest, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Genesis 6 : 1 – 8 HSV
1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. 3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. 4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. 5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.
8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Tweede Schriftlezing: Mattheus 24 : 37 – 42 HSV
37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Zingen: Gezang 296 : 2 LvdK 1973

2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

Preek - tekst – Genesis 6 : 8        Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Zingen: Gezang 279 : 1, 4 en 7 LvdK 1973 (op de melodie van Gezang 254 – God in den hoog’ alleen zij eer)

1. Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.

4. Wee dan de mens die enkel heeft
het aardse goed verkoren,
niet bij des Heeren woord geleefd,
de hemel heeft verloren.
Hij zal voorgoed ter zijde staan,
met satan mede moeten gaan,
van Christus af, in 't duister.

7. Heer Jezus, ach wat duurt het lang
tot aan die dag der dagen.
Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom Rechter in uw majesteit
in uw genade, kom, bevrijd
ons van het kwade. Amen.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: Psalm 147 : 4 LvdK 1973

4. Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's HEEREN welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.

Zegen – wordt beaamd met Gez. 456 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.