Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
zondag 14 november 2021  om 10:00
Voorganger: Dhr. F. Verkade
ochtenddienst
Organist: John de Pater

Liturgie bij de zangdienst: 14 november 2021.
m.m.v. zang Elise muzikale begeleiding Ruben en Reindert
De meditatie wordt verzorgd door:
Dhr. F. Verkade.
Orgel: John de Pater

           Thema: “Zing een nieuw lied”

Het combo zingt: Op toonhoogte 231. (Luisterlied)

Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Welkomswoord zangdienstcommissie.
(door Angelique Konijn)

Samen zingen: Psalm 150.

1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2  Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Votum en groet.

Samen zingen: Gezang 434.
Vers 1, 2 en 5
                                                                                                                                                                                                                                                                
1  Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

De wet.

Het combo zingt:
Geef de Heiland 't roer in handen
(Luisterlied)

1 Geef de Heiland ’t roer in handen
van uw aardse levensschip.
Hij zal veilig u doen landen,
Hij kent elke rots en klip.
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland stuurman zijn.


3 Blijf toch rustig Hem geloven,
richt bij ’t felste stormgedruis
’t hart omhoog, het oog naar boven;
daar bracht Hij reeds velen thuis.
Hoe ook alles donker lijkt,
laat de Heiland stuurman zijn.

4 Veel gevaar bedreigt het leven,
maar het grootst’ is, als ‘k niet stil
alles aan Hem overgeven
en ook zelf nog sturen wil.
Daarom, Heiland, houd mij klein,
en wilt Gij maar stuurman zijn.

Op toonhoogte 233.

1 Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2 Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

3 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Gebed.

Schriftlezing
(door Willemijn van Berkel)

Psalm 98
De heilstijd voor Israël
1Een psalm.
Zingt de Here een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan,
zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege;
2de Here heeft zijn heil bekendgemaakt,
zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken;
3Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid
en aan zijn trouw jegens het huis Israëls;
alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God.
4Juicht de Here, gij ganse aarde,
breekt uit in gejubel en psalmzingt.
5Psalmzingt de Here met de citer,
met de citer en met luide zang,
6met trompetten en met bazuingeschal;
juicht voor de Koning, de Here.
7De zee bruise en haar volheid,
de wereld en wie erin wonen;
8dat de stromen in de handen klappen,
de bergen tezamen jubelen
9voor het aangezicht des Heren, want Hij komt
om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
en de volken in rechtmatigheid.

Colossenzen 3 vers 16
16Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

Samen zingen: Psalm 98
Vers 1 en 3

1  Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3  Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Meditatie

Het combo zingt:
Op toonhoogte 201.
                   
1 Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

2 Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

3 Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
Uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
Dat zal U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!’
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Meditatie

Het combo zingt:
Op toonhoogte 383.

1 Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

2 Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Samen zingen: Gezang 300.
Vers 1

1  Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Gebed.

Collecte.

Het combo zingt: Op toonhoogte 565

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij.

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
‘Ik ben bij jou als jij maar gelooft.’
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

Zegen, met gezongen amen.

Gezang 456 vers 3:
Amen, amen, amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze HEER,
Amen, God, uw naam ter eer!

Het combo zingt: Op toonhoogte 387

1 O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan
in de kracht die God wil geven."
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.

2 De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.

3 Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.

4 Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.


Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.

De volgende zangdienst is:
zondag 27 maart 2022
om 10.00 uur hier in deze kerk.
U bent dan van harte welkom.

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10:00
1e Advent
meer details

Doopdienst Rosalie Vogelaar
datum en tijdstip 28-11-2021 om 15:00 uur
Doopdienst Rosalie Vogelaar
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 19:00
geen dienst i.v.m. lockdown 17.00 uur - 5.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
2e Advent / Voorbereiding H.A.
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.