Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Gerelateerde afbeelding

Zondag 04 augustus 2019
(4e Vakantiediensten).
09.30 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.   
Collecten: Kerkvoogdij en Werelddiaconaat.
Kerkauto: Fam. J. de Pater (0172-574948).

Zondag 11 augustus 2019 (Geref. kerk)
(5e Vakantiediensten).
09.30 uur: Ds A.J.G. Dronkert, Den Haag.
Collecten: Kerk en Diaconie (uitgang).
19.00 uur: Ds J. Maasland, Scheveningen (Herv. kerk).
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Nicolette Kempenaar (0172-574937/06-39084520).Zondag 18 augustus 2019
(6e Vakantiediensten).
09.30 uur: Dhr. F. Verkade.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Fam. T. van Leeuwen (0172-574876).

Zondag 25 augustus 2019 (Geref. kerk)
(7e Vakantiediensten).
09.30 uur: Mw. J. Sneep, Woerden.
Collecten: Kerk en Diaconie (uitgang).
19.00 uur: Ds J. Overeem, Boskoop (Herv. kerk).
(Bevestiging ambtsdragers).
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Cees en Anita van der Vis (0172-572977).

Oppas


Tijdens de vakantiediensten is er geen oppas.
Wanneer de oppas weer begint kunt u t.z.t. lezen in dit kerkblad.
 Voor informatie is de contactpersoon
 Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Collecte Werelddiaconaat


Afbeeldingsresultaat voor collecte werelddiaconaat 2018

Een toekomst voor kansarme kinderen.
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis.
Wat komt er dan van hem terecht als u geen mogelijkheid hebt om hem zelf te begeleiden en te ondersteunen?
Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.
De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden zorgen om haar 8-jarige zoon.
Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken.
Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie,
die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in een gewelddadige omgeving.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie hen de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken.
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen en waarden. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst.
En wat het allerbelangrijkste is: Sue en haar collega’s blijven de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.
Geef in de collecte van vandaag (zondag 4 augustus) en help mee om wereldwijd kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden!
Alvast hartelijk bedankt.
De Diaconie.

Bevestiging ambtsdragers
In de avonddienst van zondag 25 augustus willen we zr. Judith van der Vis-Star bevestigen tot ouderling en br. Hans van Leeuwen bevestigen tot kerkrentmeester.
Tevens nemen we afscheid van br. Lennart Konijn.
Als kerkenraad willen wij Judith en Hans van harte welkom heten en hen Gods kracht en wijsheid toewensen.
Br. Lennart Konijn willen we hartelijk danken voor het verrichte werk binnen onze gemeente dat hij als ouderling en scriba heeft verzet.

Gemeentedag 2019


Afbeeldingsresultaat voor gemeentedag 2019

Zaterdag 31 augustus zijn we met beide kerken welkom bij de familie L. van Berkel, Hogedijk 11. In het kerkblad vind u de uitnodiging met alle informatie.
Wanneer u het kerkblad van elders ontvangt, liggen er uitnodigingen op de leesplank in de kerk.
Let op, u kunt u zich aanmelden t/m zondag 25 augustus. We hopen op een mooie opkomst.
Hartelijke groet,
 de Gemeentedag commissie.

Kerkenraad
Op maandag 26 augustus vergadert de kerkenraad in de consistorie. Aanvang: 20.00 uur.
Als u iets heeft, wat belangrijk is voor de gemeente, kunt u het melden bij de kerkenraad.

Jeugdwerker
Als kerkenraad zijn wij verheugd u te mogen melden dat wij Angelique Konijn-van Harten bereidt hebben gevonden om als jeugdwerker aan de slag te gaan in onze gemeente.
Als u ideeën heeft voor de jeugd of als u wat anders wilt melden wat betrekking heeft op de jeugd, dan kunt u vanaf nu bij Angelique terecht.
Wij zijn dankbaar en wensen Angelique Gods onmisbare zegen toe.
De kerkenraad.

Huwelijksjubileum (1)
D.V. zondag 11 augustus is het 60 jaar geleden dat het echtpaar Cees-Jan & Fietje Kempenaar-Burggraaf, Zuideinde 20 in het huwelijk traden.
Wij als kerkenraad en gemeente feliciteren en wensen u met de woorden van Psalm 138,
Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van ’s Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hen het oog die needrig knielen.
Maar ziet
van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen’,
samen met uw kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe
en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Huwelijksjubileum (2)
D.V. zaterdag 24 augustus is het 35 jaar geleden dat het echtpaar Frans & Aafke Verkade-Snijders, Galjootstraat 146, 1086 VE Amsterdam in het huwelijk traden.
Wij als kerkenraad en gemeente feliciteren en wensen u met de woorden van Psalm 103, ‘
Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem
die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden
 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist’,
samen met uw kinderen, kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe
en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Verjaardagen
04 aug.; Mevr. M.W. Angenent-van Wijk, Stationsweg 2a/11 aug.; Mevr. J.A. de Bruin-Kwakkenbos, Kerkvaartsweg 17/22 aug.;
Mevr. A. Kamer-Kempenaar, Zuideinde 17/
23 aug.; Dhr. W. Hofman, Kuiperserf 4. We feliciteren en wensen u met de woorden van Psalm 147, ‘
Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren’,
een fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Meeleven


Afbeeldingsresultaat voor kaarsen pkn


Dankbaar en blij zijn we dat Wim Hofman na de ingrijpende operatie weer thuis bij zijn Wil mocht terugkeren.
Daarvoor hebben we ook woorden van dank aan onze Hemelse Vader uitgesproken.
De nieuwe maag vraagt nog wat gewenning. Maar we hopen Wim over enige tijd ook weer in het huis van onze gemeente te mogen aantreffen.
Voor Piet de Jong en ook voor zijn vrouw Adrie is de situatie nog steeds moeilijk.
Er is een nieuwe behandeling met medicijnen gestart. Dat vraagt weer tijd en geduld.
Maar we zien er naar uit dat er verbetering in de situatie mag komen.
Het meeleven en –bidden vanuit de gemeente doet hen goed.
Het adres is P. de Jong, p/a GGZ Rivierduinen, Componistenlaan 248, 2215 ST Voorhout.

Huwelijk
Op vrijdag 30 augustus zullen Jeanine van Dolder en Paul Stoop elkaar het ja-woord geven.
Dat zal om 11.00 uur gebeuren in het Kasteel Keukenhof te Lisse. Aansluitend komen we om 14.00 uur samen voor de trouwdienst in de hervormde kerk van Aarlanderveen.
We willen met het bruidspaar, ouders, vrienden en gemeenteleden bidden om zegen over hun levensweg.
Het uitzicht op zo’n groot moment in je leven is alleszins een felicitatie waard. Dat geldt ook zeker de ouders en andere betrokkenen.
Het is nu spannend bij de laatste voorbereidingen en het toeleven naar deze grote dag.
We wensen het bruidspaar voor het vervolg toe dat ze liefde en trouw mogen ervaren en uitdragen voor elkaar en voor allen die op hun weg komen.
Evenzo dat jullie hierbij kracht mogen ervaren van het geloof en de HERE God.
Het adres van Jeanine en Paul is en blijft Kuiperserf 12 in Aarlanderveen.

KerkdienstenOndanks de vakantietijd gaan de diensten elke week door. Hier op Aarlanderveen zelfs in gezamenlijkheid met de gereformeerde kerk.
Hopelijk betekent het vrij zijn van werk en school niet dat we ook vrij nemen van de lofzang, het lezen over en bidden tot onze Hemelse Vader.
Het kan juist heel inspirerend zijn om ontdaan van alle verplichtingen op een totaal andere plek naar God te zoeken.
Ik hoop dat u en jullie er straks bijzondere belevingen van kunnen en willen vertellen.
Voor zover ik zelf bij de diensten betrokken ben, wil ik eerst nog verder lezen en reizen met Jakob.
We komen nu op een heel bijzonder punt aan. Het hele verleden zit hem hoog. Dit breekt hem op.
Maar hoe kom je daar vervolgens vanaf? We gaan er op zondag 4 augustus mee verder.
Ik ben vervolgens voornemens om in avonddiensten aandacht te gaan besteden aan de geloofsbelijdenis.
Met grote regelmaat spreken we die woorden uit. Ze zijn je misschien gaandeweg heel vertrouwd geraakt.
Maar wat bedoelen we ermee te zeggen. Wat kunnen we uitdragen ook als anderen ons bevragen?
Hopelijk kunnen we elkaar ermee bouwen en versterken.
Fijne en zegenrijke diensten gewenst.
De Vader en broers en zussen wachten op ons, op jou.

Tenslotte…Allereerst wil ik iedereen bedanken die rond mijn verjaardag op wat voor wijze ook liet blijken de feestvreugde te willen vergroten.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Het was een paar dagen eerder heel fijn om samen gedurende een zaterdagmiddag de levensweg te delen.
Natuurlijk is het onderwerp Israël heel bijzonder en ik denk erover om de komende winter er ook een paar avonden samen mee aan de slag te gaan.
Maar ook de ontmoeting met elkaar was goed. Ik zie ook uit naar een vervolg daarvan.
Het is ondertussen soms zo tropisch warm dat je niet eerst een vliegtuig nodig hebt om dat elders op de aardbol te gaan ervaren.
Ongekend blijkbaar zulke temperaturen. Je zoekt naar schaduw en verkwikking.
Hopelijk doet de vakantie ons goed en kunnen we straks met elkaar de draad weer op pakken.
Allen de nabijheid en kracht van onze God gewenst.
Groetend,
Frans Verkade (06-44810702,
                                                   


                                         


                                                                            

                                                                            
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst 8 ste Vakantiedienst H K
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 01-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 08-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 08-09-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.