Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 6 september 2020

10:00 uur: Dhr. R. Pasterkamp, Urk
19.00 uur: Prop. R. Visser, Amsterdam
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 13 september 2020
10:00 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19.00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 20 september 2020
10:00 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos
19:00 uur: Prop. E. Meijer, Elspeet
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Actuele informatie
Let op: de ochtenddiensten starten vanaf 6 september om 10:00 uur en de avonddiensten starten om 19:00 uur. Alle diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij “kerkdiensten” en daarna “meer details”. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden.  

Bij de diensten
Met het aanhoudende coronavirus hoor je steeds meer zorgen en teleurstellingen dat we elkaar niet zo vaak meer (kunnen) zien. Als we al samenzijn, blijft het ook zo op afstand en nog steeds wat stil. Toch hoop ik dat we met en aan elkaar blijven doorgeven dat ons leven zonder de gezamenlijke ontmoeting met de HERE God incompleet is. Buiten het Godshuis wordt er niet zo vaak over Hem gesproken en zijn er zo snel en zoveel andere thema’s die onze aandacht vragen. Zoveel dat het risico ontstaat dat we Hem vergeten. Als u tegen de grotere groep in de ochtenddienst aankijkt, is er nog het alternatief van de avonddienst. Weet u en jij je welkom.
We hebben de laatste tijd veel Psalmen gelezen en laten zingen of spelen. Door alles van vandaag kunnen we ons ineens beter inleven in allerlei zorgen van destijds. We gaan ons van lieverlede richten op de start van een bijzondere winterperiode. Hopelijk wordt het voor ons allemaal weer een voorzichtige opbouwperiode. Ook daarvan zie je bijzondere voorbeelden in de Bijbel terug. Hopelijk gaan u en jij het meemaken. Dichtbij God en samen onder hetzelfde dak.
De kerkenraad zal zich binnenkort bezighouden met de vraag of we toch weer eens in een avonddienst de samenzang van de gemeente een vervolg kunnen gaan geven. Dat is ook door het RIVM toegestaan mits de ruimte groot genoeg is en er voldoende wordt geventileerd. Ondertussen zijn er in verschillende gemeenten al goede ervaringen mee opgedaan.

Bijwonen kerkdienst
U wordt telefonisch of per e-mail benaderd over welke zondag u aanwezig mag zijn. Nog even de regels die we hanteren:
- Bij aankomst bij de kerk vraagt de kerkcoördinator of u geen coronaklachten heeft.
- U ontsmet de handen met het aanwezig ontsmettingsmiddel.
- U loopt naar de zitplaats die u bekend is gemaakt via de telefoon of e-mail.
- U volgt na de kerkdienst de instructies op in welke volgorde de kerk wordt verlaten.
- Gelieve het kerkplein vlot te verlaten.
- Bij de uitgang is er gelegenheid om uw gave in de daarvoor bestemde bussen te geven. Echter de voorkeur gaat uit naar de gave overmaken per bank.
- Tussen de kerkdiensten wordt de kerk geventileerd door de buitendeuren enige tijd open te laten staan.
- Er vindt geen gemeentezang plaats. De liederen worden afgespeeld met behulp van de beamer en het orgel.
- De zitplaatsen in de kerk worden zo ingedeeld dat er ’s ochtends en ’s avonds andere zitplaatsen worden gebruikt.
- Bij verhindering of bijwonen kerkdienst op een ander moment, kunt u contact opnemen met de scriba door een e-mail te sturen naar johamelkvee@gmail.com of te bellen naar 06-38122335.

Oppas


In verband met het coronavirus is er in de komende periode geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven.

Zondagsschool
Binnenkort hopen we weer van start te gaan. Zodra hier meer over bekend is laten wij u dit weten.

Dankbetuiging
Lieve gemeenteleden, wij zijn zeer ontroerd door de vele blijken van medeleven (kaarten, brieven, apps en bloemen) na het overlijden van onze superlieve moeder, schoonmoeder en oma. Vooral de persoonlijke teksten bieden een enorme steun in ons verdriet. De tijd gaat voort, alleen in gedachten kunnen wij nog terug… Het is voor ons een grote troost te weten, hoe geliefd zij was en dat zij voor velen zoveel heeft betekend. Zij was er altijd voor haar naasten en nu zijn haar naasten er voor ons. Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige Dankdienst voor haar leven in de kerk. Nogmaals bedankt en een lieve groet, de kinderen en kleinkinderen van Willy van der Vis-Bol.

Overleden
Op 30 augustus is Map van Rijswijk van de Gereformeerde gemeente overleden. Als gemeente wensen we Jans en de (klein)kinderen Gods troost en kracht toe om dit gemis te dragen. De begrafenis heeft op zaterdag 5 september jl. plaatsgevonden.

Meeleven
Ons gemeentelid Joop Blijleven moest met een vervelende ontsteking in z’n knie in het ziekenhuis te Leiderdorp worden opgenomen. Daar is de situatie meteen goed aangepakt en als het allemaal goed is verlopen, zal hij zich ondertussen weer wat voorzichtig in zijn eigen huis kunnen voortbewegen.
Floor van Dolder kreeg opnieuw een goede uitslag. Met hem zijn we enorm dankbaar.
Bij Adrie de Jong kwamen de zorgen opnieuw korte tijd terug. Dat maakt dat er voor de langere termijn een oplossing gezocht moet gaan worden.
Aad van Leeuwen vordert thuis achter de rollator wonderwel.
Ook Truus Verheul kampt met de onzekerheid waar ze, zo mogelijk met haar man, een volgende woonplek kan vinden.
Zo zijn er zorgen, veel vragen en onzekerheden, die we helaas niet meteen van een antwoord kunnen voorzien. Tegelijk rekenen we op leiding en begeleiding van onze Hemelse Vader. We bidden met en voor elkaar dat we Zijn nabijheid en zegen voor ons mogen blijven bemerken en opmerken.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten in de maanden juni en juli bedraagt €1693,00. Er is een gift van €10,00 voor de bloemen binnengekomen. Naar de volgende doelen is €200,00 overgemaakt: Eboo in Kenia, CCP, Werelddiaconaat, de Hoop in Dordrecht, Kinderen in de Knel, Plaatselijk Jeugdwerk, Nederlands Bijbelgenootschap en Mercy Ships Holland. Alle bedragen zijn inclusief collectebonnen. Hartelijk dank, namens de Diaconie.

Hulp voor Libanon
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! In de maand september wil de diaconie een gift geven aan het getroffen Beiroet. Tijdens de diensten wordt hier aandacht aan besteed, maar we vragen de lezers en luisteraars ook een gift over te maken aan de diaconie. Alvast bedankt voor uw bijdrage, namens de Diaconie.                

Kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 8 september 20:00 uur komt de kerkenraad bij elkaar. Als u nog vragen, opmerkingen of agendapunten heeft, dan kunt u die bij de scriba aanleveren.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Bijbelstudie
Er is besloten om in september de draad weer op te pakken.

Tenslotte

Hopelijk heeft de vakantie voor u en jou toch enige ontspanning gebracht. Nu is de tijd daar om met de nodige beperkingen een nieuw studie- of werkjaar in te zetten. Allen veel sterkte en zegen daarbij gewenst. Hopelijk zet de dalende trend van besmettingen opnieuw door.
Met een hartelijke groet en zegenwens, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 18 september 2020 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Voorbereiding Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-10-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.