Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Beleidsplan Beleidsplan


Beleidsplan 2015

Wat is beleid? Beleid wil zeggen dat we ons bewust zijn of worden van wat we doen en hoe we het doen. Bovendien is beleid het zich bewust worden van wat we willen en moeten doen als gemeente in deze tijd.  Een beleidsplan opstellen betekent dan ook concreet alles wat er in de gemeente gebeurd kritisch onder de loep nemen en bekijken of we ermee door  willen gaan.  En zo ja op dezelfde manier of op een andere?
Achter een beleidsplan zitten dan ook altijd bepaalde uitgangspunten, een visie waar we naar toe willen als gemeente. Waaraan denken we dan? Wat voor gemeente willen we zijn binnen het verband van de landelijke kerk?
Bij elk hoofdstukje zal die visie en doelstelling onder woorden worden gebracht, uiteraard
gericht op dat bijzondere deel van ons gemeente zijn en gemeentewerk. We mogen bij ons werk in de gemeente het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen, dat we gericht blijven op Gods  Koninkrijk en we zullen steeds moeten beseffen dat we alleen bezig kunnen en mogen zijn in Zijn kracht en geleid door Zijn Geest!
De plaats van de hervormde gemeente in de Hervormde Kerk
De hervormde gemeente van Aarlanderveen  plaatst zich binnen de Nederlandse Hervormde Kerk als rechtsconfessioneel. In de praktijk omvat het echter een veel breder spectrum. In onze gemeente voelen veel mensen van diverse modaliteiten zich thuis.
Nadrukkelijk willen wij staan op het fundament van het Woord van God en de belijdenis der vaderen, zoals dezen in onze Kerkorde zijn genoemd. We willen staan voor een verkondiging, waarin Jezus Christus als de Zoon van God naar voren komt en als de verzoener  van onze schulden het uitgangspunt is in onze erediensten.
Samen op weg
Doelstelling
Om samen met de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk nu we allebei tot de PKN behoren te komen tot vruchtbare samenwerking te komen en te onderzoeken of buiten wat we al samen doen verdere stappen bruikbaar zijn.
 Graag nemen we daarbij iedereen mee om verdere versnippering te voorkomen. Het zou geen goede zaak zijn als er mensen afhaken en naar andere geloofsgemeenschappen overstappen, dat om reden, dat ze het in onze geloofsgemeenschap niet meer kunnen vinden.
Het gaat er in ieder geval om dat we als gemeente belijden dat we onze God en Vader eren, Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser aanvaarden en nodig hebben en de Heilige Geest ons dagelijks vernieuwd en we in een godzalig leven wandelen.
De samenwerking met de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk kent al een lange reeks van jaren en de resultaten van deze samenwerking is dan ook
vastgelegd in een convenant, waarin vermeld staat wat we reeds samen doen en op welke terreinen we samenwerken.Dit is een werkdocument die van tijd tot tijd weer aangepast kan worden.
De kerkenraden vergaderen minstens 1x per jaar voorbereid door een  klein comité
(1)  Op het gebied van de zending: 1x per jaar een zendingsdienst voorbereid door de Hervormde zendingscommissie en de Gereformeerde ZWO groep en verspreiding van evangelisatielectuur.
(2)  Op het gebied van kerkdiensten : 12 gastendiensten tijdens de vakantieperiode
 2 gezinsdiensten, 4 zangdiensten , één zendingsdienst en drie diensten tijdens de feestdagen.
(3)  Op het gebied van het jeugdwerk:
 (a) de clubs en de CJV onder verantwoording van de Jeugdraad                     
(b) oppasdienst tijdens de kerkdiensten en de jeugddienstcommissie onder verantwoording van beide  kerkenraden.
 (4)  Eens in de twee jaar het gezamenlijke adressenboekje "Wegwijs"
 Een SOW pot waaruit activiteiten  worden betaald: zoals optreden van een zang of een muziekgroep tijdens gezamenlijke kerkdiensten ,verspreiding evangelisatielectuur  en activiteiten van de Jeugdraad.
Wat is het beleid nu van onze Hervormde kerkenraad?
We kunnen er moeilijk om heen, dat we bij het bepalen van onze keuzes zo dicht mogelijk dienen te blijven bij wat de Heilige Schrift hierover tot ons te zeggen heeft.
Bij al onze afwegingen zal dat toch doorslaggevend moeten zijn. Niet wij veroordelen de ander, die van een andere visie uitgaat, maar de Schrift is het die oordeelt.

Eredienst


Doelstelling 
In de erediensten komen we als gemeente samen om:
de Woord verkondiging, waarin we God, de Vader, als onze schepper eren, God, de Zoon, als onze verlosser en zaligmaker nodig hebben en God, de Heilige Geest, die onze heiliging bewerkt, belijden.
de Sacramenten te bedienen, die ons steeds roepen tot persoonlijk geloof en dit geloof te voeden en te versterken onze God te eren en te prijzen.
samen in de dienst van de gebeden onze schuld te belijden en voor anderen te bidden
Gods zegen en genade te ontvangen en uit te dragen aan een ieder, die we op onze weg  ontmoeten. 
Wat willen we doen om ons doel of onze doelstelling te bereiken
(1) Voorzetten wat we in het voorafgaande hebben genoemd
(2) Het kerkbezoek stimuleren om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken.
(3) Meer aandacht aan de onderlinge gemeenschap geven. Dat betekent investeren in
samen dingen doen ook buiten de kerkdiensten om. Aandacht tonen voor elkaar bij vreugde en verdriet. Een telefoontje, een bezoekje, een kaartje doen zoveel, veel meer dan u beseft.
(4) Er samen voor zorgen, dat de preek aansluit bij het dagelijks leven, zowel wat betreft inhoud als vorm en taalgebruik.
(5) Dit ter sprake brengen bij huisbezoek en verdere contacten, die men met kerkleden heeft.
(6) Er opletten, dat gastpredikanten aansluiten bij de doelstelling, die in het eerste deel zijn verwoord.
(7) De kinderen en de jeugd een volwaardige plaats in de gemeente geven en bij de kerkdiensten betrekken.
Het beleid van de kerkenraad
met betrekking tot relatievormen – sacramenten - begraven of cremeren
Inleiding
Ten aanzien van datgene wat in dit hoofdstuk aan de orde komt zijn wel eens vragen aan de Kerkenraad  gesteld en of wordt van de kerkenraad een mening gevraagd. We willen hierbij nadrukkelijk luisteren naar de bijbel. Een verdere Bijbelse verantwoording  kan dan ook van ons gevraagd worden. Wanneer u misschien een andere visie hebt,  zouden we het fijn vinden en waarderen wanneer we met elkaar in gesprek kunnen zijn, juist rond dat Woord van God. Nadrukkelijk is het onze intentie en bedoeling  om ook bij deze vragen elkaar vast te houden. Het gaat erom om met elkaar gemeente te zijn en elkaar in te sluiten en niet elkaar uit te sluiten. We hebben allemaal de genade van God nodig.
De sacramenten
De doop als teken en zegel van het verbond  en inlijving bij het volk van het verbond is
van grote waarde voor hen die gedoopt worden en voor allen die bij hen horen. Vanuit het verbond  roepen we ouders op hun kinderen te laten dopen. Het mag ons tot grote vreugde en diepe dankbaarheid geven wanneer ouders hun kinderen het teken en zegel van de Heilige Doop uit Gods hand mogen ontvangen.
Maar ook de doop mag en kan slechts dan bediend worden, wanneer er sprake is van geloof. Bij de kinderdoop komt die vraag dus naar de ouders toe. Van hen wordt gevraagd hun geloof in het openbaar te belijden door in alle eerlijkheid te antwoorden op de doopvragen. Het is geen voorwaarde om belijdend lid van de kerk te zijn, maar het is wel nauw met elkaar verbonden. Indien nodig zal dit ook duidelijk ter sprake gebracht worden.Tegelijk is daarmee verbonden de belofte van de ouders dat zij hun kinderen zullen voorgaan in het leven vanuit dit verbond. Dat houdt ook in een leven vanuit de bijbel en een duidelijke verbondenheid  met de gemeente als een deel van het volk van God. Van (één van beide) ouders verwachten wij dan ook dat die betrokkenheid zichtbaar is/ wordt, zeker in de zondagse erediensten.
Daarnaast mogen we als gemeente een hulp zijn voor ouders in de geloofsopvoeding  van hun kinderen, Vanuit het jeugdwerk en de catechese proberen we de taak van de ouders naar de kinderen toe te ondersteunen. We rekenen het in dit verband ook tot onze taak als gemeente en als kerkenraad om betrokken te zijn bij het Christelijk onderwijs.
 Ook in het pastoraat mogen we als gemeente tot steun zijn van de ouders.

Het Heilig Avondmaal


Met dankbaarheid en vreugde mogen we 5 x per jaar als gemeente het brood en de wijn ontvangen als tekenen van een volkomen verzoening van al onze zonden. We ervaren daarin de enorme liefde van onze Heiland voor ons, zondige mensen. Zo mogen we bemoedigd worden in ons geloof en versterkt worden in onze verbondenheid aan Christus als ons Hoofd en in onze verbondenheid aan elkaar als Zijn lichaam. Vanuit deze gaven van God komt met des te meer kracht Zijn opdracht om in gehoorzaamheid aan Hem te leven. Als Avondmaal vierende gemeente zijn we dan ook daarop aanspreekbaar!
We gaan ervan uit dat iedereen die belijdenis van het geloof heeft afgelegd genodigd is tot de tafel des Heren.
Hiermee zeggen we dan ook, dat we het Heilig Avondmaal vieren met volwassen mensen. In prediking en pastoraat willen wij die nodiging de mensen op het hart leggen en elkaar aanmoedigen en helpen in deze gehoorzaam te zijn aan de opdracht van onze Heiland: doe dit tot Mijn gedachtenis.
Bij de vieringen van het Heilig Avondmaal is het in principe ook toegestaan deel te nemen door belijdende leden van andere kerkgenootschappen, zodat ook zij gehoor kunnen geven aan de nodiging deel te nemen aan de viering.
 Begraven of cremeren.  
De bijbel gaat ons voor in een zorgvuldig omgaan met overledenen. Vanuit ons geloof in de wederopstanding  van het vlees zijn wij van mening dat ook in onze tijd het begraven van een overledene de voorkeur verdient. Zoals zaad gezaaid wordt voor de oogst zo
brengen wij onze zuster of broeder naar het graf. Daar wij met lichaam en ziel het
eigendom zijn van onze Heer en Heiland Jezus Christus, die ook zelf gestorven en begraven is zijn wij van mening, dat ook wij begraven dienen te worden.
Ondanks onze voorkeur voor begraven zullen wij desgevraagd onze medewerking verlenen aan een dienst voorafgaande aan een crematie.
Predikant / Kerkelijk werker
De predikant is er om van uit zijn fuctie de Gemeente van Christus te bewaren, te bouwen en te onderwijzen vanuit het Woord van God en de belijdenis van de kerk.
Wat doet hij nu
Voorgaan in de erediensten 40 x per jaar en 5 x bijzondere diensten ( o.a.zangdiensten)
Leiden van eventuele rouwdiensten
Leiden van eventuele trouwdiensten
Telefonisch pastoraat vanuit het huisadres
Crisispastoraat ( zieken, rouwverwerking)
Voorbereiden erediensten
Medewerking verlenen inhoud Kerkblad
Bestuurlijke activiteiten: het aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Kerkenraad, adviserende aktiviteiten t.b.v. colleges.
Catechese soms een belijdenisgroep 
Leiden jongeren /ouderen gesprekskring
Huisbezoek zieken, bejaarden en leden van de gemeente
Onderhouden van collegiale contacten
Persoonlijke studie.
  Het pastoraat
De doelstelling
Het doel van het pastoraat is de stichting en opbouw van de gemeente van Christus.
Door middel van het pastoraat mogen we mensen laten weten dat ze bij de gemeente horen
en de rijkdom van het evangelie doorgeven en aandacht geven aan elkaar bij de noden en zorgen in het dagelijks leven te stimuleren tot meeleven met datgene wat de gemeente ’s zondags en in de week mag beleven.
Wat willen we doen en bereiken
In het algemeen willen we onze taken in beginsel voortzetten en daarvoor zal het huidige aantal ouderlingen gehandhaafd moeten worden. Meer aandacht voor de jongeren in onze gemeente. verder zullen de gezinnen met jonge opgroeiende kinderen aandacht moeten krijgen.
Meer betrokkenheid voor en ondersteuning aan de verenigingen 
 In de pastorale gesprekken willen we vooral meer aandacht geven aan de volgende onderwerpen:
A -  kerkbezoek
B -  persoonlijk geloven
C -  gebruik van de Bijbel
D -  geloofsopvoeding

Kerkrentmeesters


Doelstelling
De kerkrentmeesters hebben als taak de  zorg voor een goed beheer van de kerkelijke gelden en goederen. Het stimuleren van de gemeente de benodigde financiën op te brengen om zo de kerkvoogdij in de gelegenheid te stellen met een sluitende begroting te kunnen werken.De werkzaamheden van de kerkvoogdij bestaan uit een grote verscheidenheid van het beheer van de kerkelijke gelden en goederen.
Wat doen ze nu
Het beheer van het kerkgebouw en het kerkplein.
Het beheer van het orgel.
Het beheer en onderhoud van 4 woningen plus de pastorie en het verhuur daarvan.
De zorg dat er ieder jaar er weer een koster en een organist is.
Het opmaken van de begroting en het indienen van de jaarrekening.
De jaarlijkse inning van de solidariteitskas kas in september
4 x per jaar zitting voor collectebonnen.
De organisatie van kerkbalans in Januari.
Het rondgaan van het verjaardagsbusje bij zestien jaar of ouder.
De bezorging van het kerkblad.
Het onderhouden van de ledenadministratie ( LRP)
Het bijwonen van landelijke vergaderingen. 
Het houden van de kerkvoogdijvergaderingen.
Het houden van collecten in de erediensten t.b.v. kerkvoogdij en 10 x een extra kerkvoogdij  collecte bij de uitgang.
De financiële afwikkelingen van preekbeurten, traktementen, pensioenen en huren.
Het organiseren van het vele vrijwilligerswerk om de hierboven genoemde     werkzaamheden  mede door de hulp van deze mensen tot een financieel sluitend beleid
te maken.
Wat is het beleid voor de toekomst en hoe willen de kerkrentmeesters dat bereiken?
Voortzetting van de taken zoals deze hierboven zijn beschreven en taken integreren in de besluitvorming in de kerkenraad die mede verantwoordelijkheid draagt voor het gevoerde beleid van de kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters nemen in principe geen taken over die op het gebied van de ouderlingen vallen.In het spraakgebruik van de kerk worden ze ouderling kerkrentmeesters genoemd maar nemen geen taken van ouderlingen over, in onze gemeente is dat ook niet nodig.
Het beleid is er opgericht oude gebouwen te vervangen door nieuw en het kerkgebouw in stand te houden voor de erediensten.       

Diaconie


De doelstelling van de Diaconie is om vanuit de woorden en daden van onze
Heren Jezus Christus om te zien naar onze naaste zowel daadwerkelijk als financieel.
Ook willen wij daarin een voorbeeld zijn in de gemeente. Ook beheren wij de
diaconale gelden
Wat doet de diaconie
A - Aan de gemeente laten zien wat collectes opbrengen en aan welk doel ze besteed worden
B - Proberen te weten te komen waar hulp nodig is in onze gemeente zowel financieel als geestelijk
C - Evt. in samenwerking met zendingscommissie onder de aandacht brengen van noodsituaties in de wereld om ons heen
D - Wij willen naar vermogen ons inzetten voor de gemeente en naar eer en geweten omgaan met de situaties waarmee we worden geconfronteerd in ons ambt van diaken.
 Catechese
Wat doen we nu?
In de winterperiode worden de catechisaties gezamenlijk gegeven aan de jongeren van de Gereformeerde kerk en de jongeren van de Hervormde gemeente.
Doelstelling
De kinderen bij te brengen en vertrouwd te maken met het lezen en begrijpen van de boodschap van de Bijbel.
De taal van de Bijbel is een andere dan de taal van andere boeken en geschriften.
 De kinderen dienen al vroeg te leren met deze taal om te kunnen  gaan.
Het beleid van de catechisaties is er opgericht om in de wintermaanden zo mogelijk een vast schema te hanteren om op regelmatige tijden de jongeren les te geven ( vaste structuur) 

Zending en evangelisatiecommissie.


Zendingscommissie en evangelisatiecommissie
Het werk van de zendingscommissie is in onze gemeente niet veel omvattend te noemen.
De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de kerkenraad en drie leden.
De samenwerking met de zendingscommissie van de Gereformeerde kerk beperkt zich tot het 1x per jaar organiseren van een zendingsdienst. Het ene jaar zorgt de Hervormde commissie voor een voorganger, die dan voorgaat in een zendingsdienst in de Ger.kerk
en het andere jaar zorgt de Gereformeerde zendingscommissie voor een voorganger voor een zendingsdienst in de Hervormde kerk.
De collecte die in zo'n dienst gehouden wordt gaat dan naar een project dat door beide kerken wordt gesteund.
De inhoud van de zendingsbusjes bij de uitgang worden door gestuurd naar de IZB Inwendige Zendings Bond Jaarlijks wordt gerapporteerd over deze collecte  via het kerkblad.
De zendingscommissie mag een project aanwijzen waar de opbrengst naar toe gaat van de collecte, die gehouden wordt bij de viering van het Heilig Avondmaal.
 In samenwerking met de Ger.Kerk en de Christelijk Ger, Kerk worden met Kerst en met
Pasen de Elizabethbode/ De Echo door de gehele gemeente van Aarlanderveen rond gebracht.Op de achterzijde staan dan vermeld de kerkdiensten van de diverse kerken, die rondom deze data gehouden zullen worden. Dit is dan ook de enige keer dat deze vorm als evangelisatie gezien kan worden.Het beleid is in ieder geval, dat  deze activiteiten worden voortgezet.
Overige activiteiten
In samenwerking met de Gereformeerde kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente verspreiden wij in onze gemeente de CC krant , een uitgave van de Evangelische Omroep.
Wat doen we nu?
We hebben een Bijbelgesprekskring, waarin we rond een bepaald Bijbelgedeelte met elkaar spreken wat dit ons te zeggen heeft in de praktijk van ons geloofsleven.
We hebben ook een jongerengesprekskring, waarin jongeren uit de Hervormde Gemeente en jongeren vanuit de Ger.kerk het hebben over onderwerpen, hoe pas ik mijn geloof toe in de situatie van deze maatschappij.
Dit is een samenvatting van het beleidsplan, het volledige beleidsplan kan ingezien worden via de kerkenraad

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10.00 uur
zesde lijdenszondag

Doopdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 19.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
zevende lijdenszondag
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 19.00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.