Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2028Voorwoord


Eens in de 5 jaar is het nodig om het beleidsplan aan te passen. Omdat het laatst gemaakte plan in 2019 verliep, heeft de kerkenraad een nieuw beleidsplan gemaakt. Dit alles in gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader in afhankelijkheid van de Heilige Geest en biddend in gesprek met de gemeente.

Dit beleidsplan moet tevens voldoen aan de ordinantie 4-8-5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, die luidt: “De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.”
 

Inleiding

 

Water, Wind en Wieken

Het kerkzegel in onze kerk heeft de afbeelding van een molen. Aarlanderveen en molens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen ons nieuwe beleidsplan willen we de relatie leggen tussen onze mooie dorpskerk en het werk van de molens in onze polders, door de beeldspraak ‘Water, Wind en Wieken’. Deze drie moeten waardevol met elkaar in verbinding staan, om zichtbaar een bijdrage te kunnen leveren aan het bemalen van onze polders. Zo krijgt ook de uitspraak ‘waardevol verbinden’ een plaats in ons beleidsplan.
God werkt door Zijn gemeente heen, een kostbaar gegeven, waarvan wij de diepte met elkaar mogen verkennen. Zoals de wieken de wind opvangen en zo het water in beweging brengt, mogen wij als gemeente de werking van de Heilige Geest ervaren tot opbouw van de gemeente, om een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor een ieder die op ons pad komt. Zoals het land water nodig heeft om te groeien en te bloeien, hebben wij de werking van het Levende Water nodig om  te doen groeien en bloeien.

Johannes 3:8 NBV

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.


 

Visie

 

Waardevol verbinden

We willen een geloofsgemeenschap zijn die verbinding zoekt en bewaart: verbinding met God door Jezus Christus, tussen mensen, tussen Bijbel en dagelijks leven, tussen binnen en buiten, tussen kerk en wereld.

We zijn een gemeente die zich warmt aan Woord en aan elkaar. We hechten aan zondagse samenkomsten en beseffen dat we alle dagen elkaars naaste zijn.

De Hervormde Gemeente in Aarlanderveen wil een plaats zijn waar Gods liefde en genade worden verkondigd én ervaren als bron van leven. We verlangen naar de werking van Gods Geest in ons midden.

Een plek waarin mensen liefdevol en bewogen omzien naar elkaar en naar anderen, waar men naar elkaar wil luisteren, van elkaar wil leren en samen wil groeien in het geloof en dienstbaarheid aan God en elkaar, de samenleving en Gods schepping.

Onze gemeente als een vindplaats voor geloof, hoop en liefde.

De kerkenraad heeft zich laten inspireren door verzen uit 1 Korintiërs 13.

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles geloofd zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; … Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde’.
 

Identiteit

De Hervormde gemeente in Aarlanderveen is een gemeente die een thuis is voor mensen om God en elkaar te ontmoeten, waarbij de geloofsbelijdenis leidend is voor onze identiteit. Wij vormen een gemeenschap van mensen met hun eigen levensverhaal en hun persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis. Wij laten ons inspireren en uitdagen door de verhalen uit de Bijbel, door Jezus Christus en door de traditie van het christelijk geloof. We laten ons voeden in vieringen, ontmoetingen en in vrijwilligerswerk. Daarin vinden we ook inspiratie voor het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleving. Het onderlinge gesprek is van groot belang om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en zo de verscheidenheid van de gemeente te omarmen.
 

Grondslag

De grondslag van dit alles is God, als Schepper van alles en als Bron van het leven. Zijn betrokkenheid bij mensen is ten volle tot uitdrukking gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. De weg naar God is hersteld door de woorden en daden, het sterven én de opstanding van Jezus. Als merkbaar teken van Gods aanwezigheid is de Heilige Geest in ons leven, en dus ook in de gemeente aanwezig. De drie-enige God heeft zijn Wezen en plan geopenbaard in de Bijbel, geschreven door mensen, maar door Hem geïnspireerd. Zo is de Bijbel een leefregel voor onze gemeente en voor ons als gemeenteleden. Omdat de gemeente niet gisteren leeft maar vandaag, heeft zij daarbij open oog en oor voor de huidige tijd en cultuur. Voortbouwend op de woorden van eertijds wil zij op eigentijdse wijze vorm geven aan de woorden van de Heer:
Volg mij!
 

Geloofsbelijdenis

De Apostolische geloofsbelijdenis vormt inhoudelijk de basis voor de prediking en liturgie in de diensten.
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.
 

Kernwaarden

De kernwaarden van onze gemeente zijn:
 
 • We kennen elkaar binnen onze gemeente en willen biddend en luisterend, levendig, enthousiast, stimulerend en toegankelijk zijn in onze onderlinge ontmoetingen.
 • Wij zien om naar elkaar en helpen elkaar vorm en inhoud te geven aan ons geloof in de praktijk van alle dag.
 • We zijn missionair binnen Aarlanderveen en indien mogelijk daarbuiten. We vormen een hechte geloofsgemeenschap; iedereen doet ertoe, hoort erbij en draagt zijn/haar steentje bij.


 

De Kerk

Boven- binnen- buiten

 • Naar boven: We eren God.
 • Naar binnen: We zijn een hechte gemeenschap, die elkaar ziet en zorg draagt voor elkaar.
 • Naar buiten: We dragen ons geloof uit naar de mensen om ons heen en zijn een verbindende factor/kracht in het dorp.
 

Uitwerking

 1. Plek voor samenkomst, geloof, eren van God, bezinning en andere activiteiten De kern van het gemeente-zijn is om een plek te zijn waar Gods liefde en genade wordt verkondigd en ervaren als bron van leven. In de erediensten en door andere activiteiten luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar en willen we samen groeien in het geloof.
 2. Instelling die zich bekommert om haar leden. Dit komt vooral tot uitdrukking in het ‘liefdevol en bewogen omzien naar elkaar’ en de ‘dienstbaarheid aan elkaar’. We willen als gemeente een gemeenschap vormen waar men met elkaar betrokken is bij lief en leed, waar men met elkaar blij is bij vreugdevolle gebeurtenissen en men met elkaar treurt en elkaar steunt bij droevige levensgebeurtenissen.
 3. Instelling die zich bekommert om anderen, die niet haar leden zijn, Het ‘liefdevol en bewogen omzien naar elkaar’ geldt ook voor mensen die geen lid van onze gemeente zijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld blijken van medeleven, activiteiten die gericht zijn op de buitenwereld en hulp bij natuurrampen.
 4. Instelling die haar geloof en daarmee samenhangende/daaruit voortvloeiende normen en waarden uitstraalt en uitdraagt Dit komt vooral tot uitdrukking in activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en evangelisatie. Dat is het werk via bijvoorbeeld Kerk in Actie, maar ook de diaconale bos bloemen die elke week vanuit de kerkdienst wordt gegeven. De ‘dienstbaarheid aan de samenleving en Gods schepping’ refereert aan de opdracht van het rentmeesterschap. God heeft de schepping aan de mens in beheer gegeven om te bewerken, te bewaren en duurzaam door te geven aan de volgende generatie.


 

Plaatselijke regeling

 

Inleiding

De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, evenals het besturen van de kerk, de organisatie en de inhoud van de erediensten en het te voeren beleid. De belangrijkste kerkordelijke afspraken die gelden in onze gemeente zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling. De kerkenraad stelt zich verplicht deze plaatselijke regeling regelmatig te bezien. Wijzigingen en aanpassingen kunnen slechts tot stand komen na raadpleging van de gemeente. De kerkenraad vergadert 10 a 11 keer per jaar.
 

Uitgangspunten

Bij het vormgeven van de plaatselijke regeling zijn er drie uitgangspunten die we vooraf willen benoemen.

Gesprek als voertuig voor verandering
Niet de analyse van experts of het schrijven van nota’s, maar het gesprek, met de Bijbel als leidraad, is het belangrijkste middel voor verandering en vernieuwing. Het gesprek van allen met allen, want een ieder doet ertoe. Daarbij is ook het gesprek met mensen op de drempel belangrijk (jongeren, randkerkelijke jongeren en ouderen, mensen uit de omgeving).

Ruimte voor verscheidenheid
Individu en gemeenschap mogen er beiden zijn en hebben elkaar nodig. De Geest is uitgestort voor en over alle mensen, waardoor de hand niet tegen de voet kan zeggen: 'Ik heb je niet nodig'. Onze gemeente kent een grote verscheidenheid, ook aan persoonlijke geloofsopvattingen. Zoals hierboven genoemd, is het gesprek het voertuig voor verandering.

Vertrouwen
Vertrouwen op God en vertrouwen in mensen is fundamenteel voor waarderende gemeenteontwikkeling. We kunnen in liefde en dienend naast elkaar staan, waarbij we verschillende zienswijze in gebed bij God kunnen brengen. Dit geeft het vermogen dingen aan God over te geven.
 

De kerkenraad

In onze gemeente zijn ambten, waarbij we geloven dat deze zijn ingesteld door Christus en hierdoor leidt de Here Zijn gemeente. De kerkenraad bestaat uit onderstaande ambten en telt momenteel tien personen (m/v) t.w. drie ouderlingen, drie diakenen en drie kerkrentmeesters, aangevuld met de predikant/kerkelijk werker die ook stemgerechtigd is.
 

Het Moderamen

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Het moderamen bestaat uit: Voorzitter kerkenraad, Scriba en Predikant.
 

Diaconie

De basis van waaruit wij handelen, is Gods gerechtigheid, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, niet alleen binnen de kerkelijke gemeente maar ook in de samenleving. Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven, lokaal, landelijk en wereldwijd.
 

Pastorale raad

Naast de predikant zijn het de ouderlingen die pastorale gesprekken voeren. Het team ‘Omzien naar elkaar’ ondersteunt dit werk en is hiermee tot grote hulp. Met elkaar willen we bereiken dat de Hervormde Gemeente Aarlanderveen een gemeenschap is die leeft naar het voorbeeld van Jezus Christus en die omziet naar elkaar. Daarbij zien wij het met elkaar als taak van de hele kerkenraad om mensen/leden te enthousiasmeren voor onze fijne gemeenschap en alles wat daar omheen speelt.
 

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat uit minimaal 2 leden, waarvan minimaal 1 persoon de functie van ouderling-kerkrentmeester vervult. Het CVK heeft primair een sturende taak en wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door personen en eventuele commissies. Hierbij is te denken aan een administrateur en gemeenteleden met een speciale taak op het gebied van kerkrentmeesterschap. Zij onderhouden het contact met de koster(s) en organisten.
 

De predikant/ kerkelijk werker

De roeping van de predikant is de Gemeente van Christus te bewaren, te bouwen en te onderwijzen vanuit de Bijbel en de belijdenis van de kerk.

Taken:
 • Voorgaan in de erediensten (frequentie in overleg, min. 20 max. 30 diensten)
 • Leiden van trouw – en rouwdiensten
 • Pastoraat en huisbezoeken, met extra aandacht voor de zieken en ouderen.
 • Bestuurlijke activiteiten: het aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Kerkenraad, adviserende functie.
 • Catechese soms een belijdenisgroep
 • Leiden van diverse gesprekskringen
 • Betrokkenheid bij de kinderen en de jeugd
 • Groothuisbezoek
 • Medewerking verlenen inhoud Kerkblad
 • Zoeken naar regionale samenwerkingsactiviteiten
 • Onderhouden van collegiale contacten
 • Zorg dragen voor persoonlijke ontwikkeling
Wanneer een nieuwe predikant/kerkelijk werker wordt aangesteld, moet hij/zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats met het dagelijks moderamen.
 

Benoemingen ambten

Voor het benoemen van de ambten volgen we de procedure zoals deze is opgesteld door de PKN. Belijdende leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht en kunnen zich verkiesbaar stellen.
 

Belangenverstrengeling

In het verleden heeft de kerkenraad al besloten, dat er bij de benoeming van ambtsdrager wordt afgewogen of een familie - of vriendschapsband een belemmering vormt. Dit betekent dus niet dat er een ‘verbod’ is. Ook moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat twee partners in 1 team / sectie / college zitting hebben.

Wanneer zaken aan de orde zijn die privébelangen betreffen of een verstrengeling kunnen opleveren met belangen uit hoofde van een andere functie verlaten de betrokkenen de vergadering of onthouden zij zich van mee vergaderen. Dit is ter beoordeling van de betrokkenen zelf (na eventueel voorafgaand overleg met het moderamen).
 

Vrienden van de gemeente

Iedereen is welkom in de gemeente. Wanneer een kerkganger ingeschreven wil blijven in zijn/haar eigen gemeente, maar actief betrokken is bij onze gemeente, kan deze persoon ‘vriend’ worden van de gemeente. De kerkenraad kan stemrecht toekennen en indien de betrokken persoon belijdend lid is binnen zijn eigen gemeente, kan deze persoon ook ambtsdrager worden.
 

Ondersteundende teams

De kerkenraad wordt ondersteund door de Jeugdraad en het team ‘Omzien naar elkaar’.
 

Jeugdraad (samenwerking met onze zustergemeente in Aarlanderveen)

Met het oog op de toekomst wil de jeugdraad betekenisvol zijn voor de jeugd. We willen een kerk zijn, met oog voor de jeugd waarbij geloof en ontmoeting samen komen. De Jeugdraad heeft een eigen visie-stuk geschreven.
 

Team Omzien naar Elkaar

Leden van dit team ondersteunen de ouderlingen bij het bezoekwerk en geven aandacht aan gemeenteleden die een moeilijke periode doormaken.
 

Eredienst

De erediensten hebben tot doel God de eer te geven en vormen een centrale activiteit, waarbij Gods Woord centraal wordt gesteld en waar ruimte is voor stilte en bezinning. Het is ook de plek waar we gastvrijheid willen uitstralen en toepassen. Voor velen herkenbaar en vertrouwd en daarom een goede reden om dat te behouden. Voor anderen is wat meer uitdaging en variëteit een droom. Daarbij passen – in willekeurige volgorde - de volgende steekzinnen:
 
 • Gevarieerdere vormen van uitvoering geven aan de eredienst;
 • Grotere betrokkenheid van individuele gemeenteleden bij de opzet en uitvoering van erediensten (interactiviteit);
 • Méér putten uit een rijke schakering van traditionele en nieuwe liederen;
 • Inspiratie voor de nieuwe (werk)week;
 • Uitdagen tot praktisch christendom;
 • ‘Verrassende elementen’ versus ‘goede gewoonten’.

Vanzelfsprekend laten al deze ‘dromen’ zich niet vertalen binnen één type eredienst. Dat hoeft ook niet en het zou er gemakkelijk toe kunnen leiden dat velen zich dan juist níet of minder thuis gaan voelen. Door het aanbrengen van een variëteit kan de aantrekkelijkheid van de diensten groter worden.
 

Afspraken m.b.t. de eredienst

 
 • De meeste zondagen zijn er twee diensten om 10.00 en 19.00 uur, behalve in de zomermaanden, dan begint de morgendienst om 9.30 uur.
 • Samen met de Gereformeerde Kerk hebben we 3 jeugddiensten en 1 gezinsdienst per jaar, onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad.
 • Er zijn 3 zangdiensten per jaar onder verantwoordelijkheid van de zangdienstcommissie.
 • De viering van het Heilig Avondmaal vindt 4x per jaar plaats in een morgendienst en op Goede Vrijdag in de namiddagdienst.
 • De bediening van de Heilige Doop vindt plaats als daar om gevraagd wordt en wordt in principe door de eigen predikant verzorgd.
 • Door het gebruik van de beamer, kunnen er liederen uit diverse bundels gekozen worden. De nummer van het liedboek komt overeen met het Liedboek 1973.
 • De predikant heeft de keuze uit welke vertaling er gelezen wordt. Indien dit niet door de predikant specifiek wordt vermeld, wordt de NGB (1951) gebruikt.
 • Wetslezing en geloofsbelijdenis: De eerste zondag van de maand vindt in de wetslezing in de avonddienst plaats en de geloofsbelijdenis in de ochtend. Overige diensten is het andersom – wetslezing in de ochtenddienst en geloofsbelijdenis in de avonddienst. Diensten die de jeugdraad verzorgen zijn vrijgesteld van deze afspraak. Zij mogen naar eigen inzicht de liturgie vormgeven.
 • De rouw- en huwelijksdiensten vinden plaats als daar vraag naar is, waarbij geldt dat bij huwelijksdiensten, waarbij alleen de aantrekkelijkheid van de locatie een rol speelt, het kerkgebouw verhuurd wordt.
 • Predikanten worden beoordeeld op de inhoud van hun prediking, zoals verwoord in de grondslag van ons geloof in dit beleidsplan. De kerkenraad verdiept zich niet in de relatievorm van de predikant. Hij/zij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor keuzes die gemaakt zijn op persoonlijk vlak.

Sacrementen

 

Doop

De doop als teken en zegel van het verbond - en inlijving bij het volk van het verbond is van grote waarde voor hen die gedoopt worden en voor allen die bij hen horen. Vanuit het verbond  roepen we ouders op hun kinderen te laten dopen. Het geeft ons grote vreugde en diepe dankbaarheid, wanneer ouders hun kinderen het teken en zegel van de Heilige Doop uit Gods hand mogen ontvangen.
Beantwoording doopvragen:
Bij de bediening van de doop van kinderen worden de doopvragen beantwoord door tenminste één van de ouders, die dooplid of belijdend lid is. Met de ouders die de doop van hun kind hebben aangevraagd wordt eerst een gesprek gehouden door de predikant samen met een ouderling, waarbij de betekenis van de doop en de intentie van de ouders centraal staan.
 

Avondmaal

Met dankbaarheid en vreugde mogen we 5 x per jaar als gemeente het brood en de wijn ontvangen als tekenen van een volkomen verzoening van al onze zonden.

Deelname aan het avondmaal:
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten en in goed overleg de doopleden vanaf 18 jaar. In onze kerk hebben we geen traditie om gedoopte kinderen deel te laten nemen aan het avondmaal. Mocht dit in de toekomende tijd door belijdende gemeenteleden/ouders, wel gewenst zijn, kan dit kenbaar gemaakt worden bij de predikant of wijkouderling. De kerkenraad zal dit verzoek bespreken en in samenspraak met de gemeente besluiten of hier gehoor aan gegeven kan worden.
 

Levensverbintenissen

Wij ontvangen het verzoek van twee mensen (man-vrouw), die de zegen van God over hun huwelijk willen vragen met blijdschap. Er zijn geen eisen (zoals bijvoorbeeld ‘belijdend lid” zijn), die gesteld worden als voorwaarde om op een dergelijk verzoek in te gaan. Wel verwachten we dat zo’n vraag voortkomt uit een leven met God en de wens om samen met God ook het huwelijk  in te gaan.. We gaan ervan uit dat dit vorm heeft gekregen in het dagelijks leven en in verbondenheid met de gemeente. Wanneer samenwonende wensen om hun huwelijk te laten inzegenen, ontvangt de kerkenraadraad dit verzoek van harte. Ter voorbereiding hierop vindt een gesprek met de predikant en ouderling plaats.

De eredienst wordt niet opengesteld voor een kerkelijke zegen over de relatie van liefde en trouw van twee gemeenteleden van gelijk geslacht.
De kerkenraad zal, in samenspraak met de gemeente, zich meer verdiepen in de mogelijkheid, om deze vorm van relatie, in de kerk voor Gods aangezicht te brengen.

 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.