Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  

Zondag 26 november 2023
(Eeuwigheidszondag)

10:00 uur: Prop. G.T. van Lingen, Nieuw-Lekkerland

19:00 uur: Ds. J. Maasland, Scheveningen

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 3 december 2023
(Eerste Adventszondag)

10:00 uur: Ds. R. Visser, Amsterdam
(Zangdienst)

19:00 uur: Ds. J. Smit, Katwijk
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Eeuwigheidszondag
Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag – Eeuwigheidszondag – gedenken we onze overleden broeders en zusters. We staan bij hen stil en we steken voor iedere overledene een kaars aan. Het is echter niet alleen een moment van terugkijken, maar het vormt ook een moment van verder kijken. In de Bijbelgedeelten, in de liederen en in de overdenking staan we eveneens stil bij de hoopvolle toekomst die God ons belooft na dit aardse leven en aan het eind van de wereldgeschiedenis. Deze dienst is dus een moment van bezinning, waarin we samen troost en bemoediging zoeken. Omdat onze Heer is opgestaan uit de dood, is er ook voor ons uitzicht op de overwinning van de dood. En we realiseren ons dat onze overleden broeders en zusters ons zijn voorgegaan. Ieder van harte uitgenodigd in deze speciale dienst!

Zangdienst
Namens de zangdienstcommissie nodigen wij u en jullie van harte uit om te komen zingen, luisteren en genieten in de ochtenddienst van 3 december. Tijdens deze dienst zal Ds. R. Visser de verkondiging verzorgen. Verder komen er twee trompettisten ons samen met het orgel begeleiden. Het wordt weer een mooie dienst, komen jullie en komt u ook? 
Hartelijke groet, de zangdienstcommissie.

Extra gemeenteavond
Beste broeders en zusters,
De afgelopen periode hebben de moderamina van de Hervormde gemeente Ter Aar en Aarlanderveen op een prettige manier kennisgemaakt met elkaar. Samen hebben we onderzocht op welke gebieden we elkaar kunnen versterken of zelfs samenwerken. Ds. Hendriks is gestart met de catechese groepen in Ter Aar en de tieners uit onze kerk nemen hier ook aan deel.
We hebben met elkaar ook gesproken over onze vacature en de mogelijkheid Ds. Hendriks voor 8 uur in de week te verbinden aan onze gemeente. We zijn de kerkenraad van Ter Aar dankbaar, dat zij bereid zijn Ds. Hendriks de ruimte te geven, om ook hier in Aarlanderveen onze predikant te worden. Het is onze intentie om Ds. Hendriks per 1 februari 2024 voor 8 uur in de week te benoemen als onze predikant.
Donderdagavond 7 december om 20.00 uur is een extra gemeenteavond ingelast. Tijdens deze avond kunt u met de kerkenraad in gesprek. Indien u bezwaar heeft kunt u dit, op die avond aangeven bij de kerkenraad.
Wij kijken verwachtingsvol vooruit en hopen op een gezegende samenwerking en mooie onderlinge ontmoetingen.
Namens de kerkenraad, Judith van der Vis

Ambtdragerverkiezingen
Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn de brieven rondgebracht bij de namen die door u als gemeente zijn aangedragen voor de openstaande vacatures. Wilt uw in gebed de invulling van de vacatures meenemen?

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Diaconie
De totale opbrengst van de collecten in de maand oktober € 688,53. De opbrengst van 15 oktober bedraagt € 153,83 en is bestemd voor de Hoorn van Afrika. De Diaconie bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
Hartelijke groet, uw Diaconie.

Solidariteitsheffing 2023
Er zijn nog 14 belijdende leden die de solidariteitsheffing 2023 nog steeds niet betaald hebben. Wilt u dit per omgaande doen? Het rekeningnummer is: NL02RABO 0101395477 t.n.v.  Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Aarlanderveen.
De Kerkrentmeesters.

Abonnement Kerkblad 2024
Vergeet u niet de nota voor het abonnement van het kerkblad deze maand te betalen! Het bedrag is € 24,00 en mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL02RABO 0101395477, t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Aarlanderveen, onder vermelding abonnement kerkblad Hervormde kerk.
Bij voorbaat dank! Comité kerkblad.
Oppas
De kinderen zijn voor 9:55 uur welkom in de Jeugdhaven.

Een bericht van de zondagsschool
Wat geweldig dat de schoenendoosactie voor GAiN niet alleen de kinderen van de zondagsschool enthousiast gemaakt heeft maar dat we vanuit de gemeente ook op vele manieren geholpen zijn. We ontvingen complete versierde en gevulde schoenendozen, spullen voor in de schoenendozen en giften voor de transportkosten en het vullen van extra schoenendozen. Totaal zijn er 30 prachtig versierde en bomvolle schoenendozen vrijdag 24 november naar het inleverpunt in Zevenhuizen gebracht. Doordat deze actie zo goed gesponsord is hebben we naast de transportkosten ook nog een extra gift over kunnen maken. Alle spullen en giften zijn op deze manier bij de schoenendoosactie terecht gekomen. Zo fijn om te weten dat er kinderen zijn die hier heel erg blij van gaan worden. Iedereen die hieraan meegeholpen heeft, op wat voor manier dan ook: heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet, de kinderen en leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Verjaardagen
26 nov.: Mevr. J. Stapper-van Leeuwen, Oostkanaalweg 3B, 2445 BA Aarlanderveen; 27 nov.: Mevr. J. van Leeuwen-Kroon, Stibbe 27, 2421 MR Nieuwkoop. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen leidt ons door dit leven heen.’ (Sela – een toekomst vol van hoop) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Bedankt
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor alle felicitaties die wij ontvingen rondom ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Hans en Janny van Leeuwen.

Medeleven
We kunnen als gemeente dankbaar terugkijken op een gezegende Doopdienst waarin Annelies en Niene Rysenbol werden gedoopt in aanwezigheid van de familie Kempenaar.
Mevr. R. Angenent is geopereerd aan de hersentumor, deze is volledig verwijderd. Ze verblijft nog in het ziekenhuis om verder te herstellen.

Vorming en toerustingGeen mededelingen

Tenslotte


In deze laatste weken van het kerkelijk jaar blikken we terug op alles dat God ons gegeven heeft. We zijn God dankbaar dat hij ons als gemeente aan elkaar verbindt en we gedenken de broeders en zusters die we verloren hebben.
Het gedenken doen we niet zonder hoop; onze Heer is er namelijk bij. Hijzelf komt ons tegemoet:

De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij.
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is.
Onverwacht komt van heind’ en ver
de Mensenzoon, de morgenster.
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft, verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.
Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten, metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat.
(Naar NLB 460)

Hartelijke groet, Gerrit van Lingen

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 1 december inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
Eerste Advent / zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 19.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
Tweede Advent / Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.