Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  
 

Zondag 5 maart 2023
(3e Lijdenszondag)
10:00 uur: Evang. J. de Vries, Urk
19:00 uur: Ds. E. Meijer, Werkhoven

Collecte: Kerkvoogdij en Werelddiaconaat

Woensdag 8 maart 2023
(Biddag voor gewas en arbeid)
19:30 uur: Mevr. J. van der Vis

Collecte: Kerkvoogdij

Zondag 12 maart 2023
(4e Lijdenszondag)
10:00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen
(Gezinsdienst)
19:00 uur: Ds. M.C. Batenburg, Gouda

Collecten: Kerkvoogdij en SOW


Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Koffiedrinken
Zondag 5 maart na de ochtenddienst bent u en zijn jullie van harte welkom in het Dorpshuis om een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te komen drinken.

Avonddienst
Zondagavond 5 maart om 19.00 uur zal het Gelegenheidskoor medewerking verlenen door tijdens de dienst de liederen te zingen. U bent van harte welkom in deze dienst om Gods woord te horen en mee te zingen.

Beleidsplan
De werkgroep beleidsplan kijkt terug op een fijne gemeenteavond. De gesprekken gaven input om het beleidsplan verder bij te stellen. De laatste versie van het beleidsplan, alsmede de input van de gemeenteavond, waarbij ook de nagezonden reacties zijn verwerkt, worden deze week per mail verzonden. Een geprint exemplaar kunt u bij de scriba Diko Joha opvragen.
We willen u de gelegenheid geven, om met leden van de werkgroep, het beleidsplan door te nemen en feedback te geven. Dit doen we op twee momenten tijdens een rondetafelgesprek. Dit zal plaatsvinden op donderdag 9 maart in de middag om 14.30 uur en in de avond om 19.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven door dit kenbaar te maken bij de scriba Diko Joha of voorzitter van de werkgroep beleidsplan Judith van der Vis (06-28948089 of kerkenraadaarlanderveen@gmail.com ).
Dit betekent dat er na de viering van Biddag op woensdag 8 maart geen gemeenteavond zal zijn. Wel zal er na afloop van de dienst koffie en thee geschonken worden in de nieuwe Jeugdhaven.
Namens de werkgroep beleidsplan, Judith van der Vis.


Gezinsdienst
Zondag 12 maart a.s. is er om 10.00 uur weer een gezamenlijke gezinsdienst, deze keer in de hervormde kerk. De voorganger is dominee Henzen. Het thema is “Wie is Hij dat de wind en het water Hem gehoorzamen?” en bij dit thema hebben we gekozen om te lezen en te zingen uit psalm 107 en Marcus 4. Aan deze dienst wordt door diverse gemeenteleden, jong en oud(er), meegewerkt en we hopen er met een volle kerk weer een mooie dienst van te maken. Dus: komt allen! Er is geen zondagsschool/kindernevendienst maar wel oppasdienst in het dorpshuis waar gebruik van gemaakt kan worden.
Met vriendelijke groet, de gezinsdienstvoorbereidingscommissie.Oppas
Er is oppas aanwezig in het Dorpshuis. De kinderen kunnen worden gebracht tot 9:55 uur.

Verjaardagen
7 maart: Dhr. P. Roos, Vriezekoop 38, 2451 CS Leimuiden; 9 maart: Mevr. G.A. Verheul-Hoeflak, Dorpsstraat 27A 204, 2391 BB Hazerswoude-Dorp; 11 maart: Mevr. J.M. Rodenburg-Hartveldt, Hogedijk 10, 2445 BD Aarlanderveen; 15 maart: Dhr. A. de Jong, Hogedijk 1, 2445 BC Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Ontvang de zegen van de Vader. Ontvang het leven dat Hij geeft. Ga in de kracht van Zijn genade. Ga met de vrede van Zijn Geest’ (Opwekking 844) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecte in de maand januari via de bank bedraagt € 129,10. De opbrengst van de collecten in de maand januari in de kerk bedraagt € 664,35. De opbrengst van de extra collecte van januari bedraagt € 104,60. In de maand januari zijn er ook nog een aantal giften via de bank binnen gekomen: 2x € 50,00 en 1x € 100,00. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij hartelijk bedanken.
De kerkrentmeesters.

Resultaat Kerkbalans 2023
De afgelopen maand zijn de vrijwilligers en de kerkrentmeesters weer op pad geweest om de enveloppen van de kerkbalans af te geven en weer op te halen bij de gemeenteleden. Wij willen de vrijwilligers dan ook heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Het resultaat van de kerkbalans is € 28.125,50 aan toezeggingen die wij mochten binnenkrijgen. Dit is 2% minder dan vorig jaar, maar wij zijn heel dankbaar en tevreden met dit mooie bedrag. Wij willen dan ook iedereen hartelijk danken voor hun toezeggingen en al ontvangen bijdragen voor 2023. Ook de mensen die vriend of geen lid van onze gemeente zijn en toch een bijdrage hebben overgemaakt hartelijk dank.
Het college van kerkrentmeesters.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Geen mededelingen

Tenslotte


Tijd van bezinning
De tijd voor Pasen is een tijd van bezinning. Weken om in verbinding te komen met de Bron van het leven, met God en ook met jezelf, met elkaar, met de natuur. Om zo nieuw mens te worden.
De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd) roept hiertoe op. Laat eens wat staan, dan leer je de waarde van het eten weer kennen. Neem wat afstand, dan leer je de nabijheid weer kennen. Trek je een stukje terug uit het leven van alle dag, dan heb je kans om het leven, de samenleving en jezelf met nieuwe ogen te zien. Alles draait om verbinding. Verbinding van God met ons, ontmoetingen van hart tot hart. Telkens gaat het dan om met nieuwe ogen te leren zien, zien zoals Jezus zag toen Hij hier op aarde was. Naar mensen die het zwaar hebben en die lijden. En vervolgens verbondenheid, betrokkenheid tonen, in woord en daad, hierbij denkend aan de woorden van het alom bekende lied: Jesu, geh voran en is vertaald en bewerkt in onze taal door Ad den Besten:

'Jezus ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland'

Ik wens u allen een vruchtbare tijd van bezinning toe.
Judith van der Vis

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 10 maart inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10.00 uur
zesde lijdenszondag

Doopdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 19.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
zevende lijdenszondag
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 19.00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.