Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 21 augustus 2022 om 09:30

ochtenddienst
Voorganger(s): Dhr. F. Verkade Amsterdam
Organist: Cees Verzaal

Doopdienst 21-08-2022

Welkom

Zingen OTH 302
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Refrein 2x
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Persoonlijke afstemming
Bemoediging en groet

Zingen Psalm 105: 1 en 3
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Toelichting over de doop

Gebed

Vragen aan Raymond, Iris, Pim en Lianne

Doop van Xavey-Jaxx
Dooptekst: ‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift.’ (Jesaja 49: 16a)

Doop van Daan
Dooptekst: ‘Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer.’ (Psalm 27: 14)

Zingen ‘Gods zegen voor jou’ van Sela
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Gedicht door de ouders van Iris en Lianne

Overhandiging aandenken

Gebed

Schriftlezing: Daniël 6: 11-28
11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. 13 Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen?’ De koning antwoordde: ‘Die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.’ 14 Toen zeiden ze tegen de koning: ‘Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn gebed.’ 15 De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde, en hij dacht na over middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te beschermen. 16 Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: ‘Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden; het is een wet van de Meden en de Perzen.’ 17 Hierop gaf de koning het bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!’ 18 Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen.
19 Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten; hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. 20 Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: ‘Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?’ 22 En Daniël zei tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.’ 24  De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. 25 Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd, en hij liet hen samen met hun kinderen en vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten.
26 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn! 27 Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. 28 Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered.

Zingen OTH 491
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

‘k heb de liefde van Jezus,
‘k heb de liefde van Jezus,
‘k heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
‘k heb de liefde van Jezus,
‘k heb de liefde van Jezus,
’k heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
‘k heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
‘k heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Verkondiging

Zingen Gezang 473 vers 1, 3 en 9
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

9. Neem en zegen alle vreugd,
al ’t geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Dankgebed

Collecten en mededelingen

Zingen OTH 159 vers 1, 2 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Zingen Gezang 456 vers 3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer. 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 19:00
Dankzegging
meer details

scholenzondag
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 09-10-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.