Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 26 maart 2023 om 10.00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. J. de Koning (Alphen aan den Rijn)
Organist: John

Doopdienst
Zondag 26 maart 2023

Jolein van Berkel
Fleur Burggraaf


Zingen: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer


Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.


Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

*We worden stil voor God

*Votum en groet

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

*Lezen van de geboden

Zingen: Psalm 78: 2

2        Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt,
-ons en alwie door ons wordt ingewijd.

*Dooponderwijs


Zingen: Nog voordat je bestond…

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt

-Refrein

(tijdens het zingen worden Jolein en Fleur binnengebracht)

*Gebed

*Geloofsbelijdenis

*Vragen aan de ouders

* De kinderen worden gedoopt.

Zingen: Psalm 134:3 (staand)

                      Dat ’s Heren zegen op u daal’
                      Zijn gunst uit Sion u bestraal
                      Hij schiep ’t heelal Zijn naam ter eer:
                      Looft, looft dan aller Heren Heer

*Willemijn leest een gedeelte uit een lied.

*Overhandiging van het doopgeschenk aan de doopouders

*Gebed om de opening van het Woord

*Schriftlezing: Jozua 4:1-9 en 19-24
1            Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken,
zei de HEERE tegen Jozua: 
2            ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, 
3                          en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen.
Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen
waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ 
4            Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël,
en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 
5            zei hij tegen hen:
‘Ga voor de ark van de HEERE, uw God, de Jordaan in.
U moet allemaal één steen op uw schouders nemen,
één voor elke stam van Israël. 
6            Ze zullen een gedenkteken voor u zijn.


Wanneer uw kinderen later zullen vragen
wat die stenen betekenen, 7dan moet u ze vertellen
dat het water van de Jordaan werd tegengehouden
door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEERE.
Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging
het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan
voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ 
8            De mannen deden wat Jozua hun had gezegd.
Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam,
zoals de HEERE aan Jozua had opgedragen.
Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp
en legden ze daar neer. 
9            Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan,
op de plaats waar de priesters stonden
die de ark van het verbond droegen.
Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. 
19          Het volk bereikte de overkant van de Jordaan 
op de tiende dag van de eerste maand,
en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal,
dat oostelijk van Jericho ligt. 
20          Jozua richtte daar de twaalf stenen op
die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 
21          Hij zei tegen de Israëlieten:
‘Wanneer uw kinderen later vragen
wat deze stenen betekenen, 
22          dan moet u hun het volgende vertellen:
“Israël is de Jordaan overgetrokken,
en wel over het droge. 
23          Want de HEERE, jullie God,
heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd
totdat jullie waren overgetrokken,
zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd
totdat we die waren overgetrokken. 
24          Want alle volken op aarde moeten weten
hoe machtig de HEERE, jullie God, is,
en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.”’
Zingen: Groot is Uw trouw

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.


Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.


Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

*Verkondiging

Luisterlied: You say van Lauren Daigle

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know

You say I am loved when I can’t feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me 
I believe 

The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 


You say I am loved when I can’t feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me
Oh, I believe 

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory,

You say I am loved when I can’t feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me
I believe 

Oh I believe, yes I believe 
What You say of me 
Oh I believe

*Dankgebed

*Mededelingen en inzameling gaven

Zingen: Psalm 136: 1 en 13

 

1    Looft den Heer, want Hij is goed,
  trouw in alles wat Hij doet.
  Want zijn goedertierenheid
  zal bestaan in eeuwigheid.
 
13    Aan den God des hemels zij
  eer en dank en heerschappij,
  want zijn goedertierenheid
  zal bestaan in eeuwigheid.

*Zegen

Zingen: Gezang 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.