Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 26 maart 2023 om 19.00 uur

avonddienst
Voorganger(s): Ds. J. Maasland Scheveningen
Organist: Cees

Aarlanderveen, Dorpskerk, zondag 26 maart A.D. 2023
Avonddienst in de lijdenstijd
Voorganger: ds. Jan Maasland, Den Haag

Intochtslied: Psalm 43: 1 en 3
1            O God, kom mijn geding beslechten,
              verlos mij van wie U versmaadt,
              Boosdoeners willen met mij rechten,
              die niet aan trouw en waarheid hechten.
              Doe mij ontkomen aan hun haat,
              o HEER, mijn toeverlaat.

3            O Here, God, kom mij bevrijden,
              zend mij uw waarheid en uw licht
              die naar uw heilige berg mij leiden,
              waar Gij mij woning wilt bereiden.
              Geef dat ik door U opgericht
              kom voor uw aangezicht.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Samenzang: Op Toonhoogte 182
1            Genade, zo oneindig groot.
              Dat ik, die ‘t niet verdien
              het leven vond, want ik was dood
              en blind, maar nu kan ‘k zien.

2            Genade die mij heeft geleerd
              te vrezen voor het kwaad.
              Maar ook – als ik mij tot Hem keer
              dat God mij nooit verlaat.

3            Want Jezus droeg mijn zondelast
              en tranen aan het kruis.
              Hij houdt mij door genade vast
              en brengt mij veilig thuis.

4            Als ik daar in zijn heerlijkheid
              mag stralen als de zon,
              dan prijs ik Hem in eeuwigheid
              dat ik genade vond.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 19, 16 – 27 (NBG 1951)
16Toen gaf (Pilatus) Hem aan hen over om gekruisigd te worden.
Zij dan namen Jezus, 17en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zoge­naamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota, 18waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden een, en Je­zus in het midden. 19En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 20Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Je­zus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. 21De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. 22Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
23Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel, en zijn on­derkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan een stuk geweven. 24Zij zei­den dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal; zodat het schriftwoord vervuld werd: Zij hebben mijn kle­deren onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot ge­worpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
25En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moe­der, Maria van Klopas en Maria van Magdala. 26Toen dan Jezus zijn moe­der zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zei Hij tot zijn moe­der: Vrouw, zie, uw zoon. 27Daarna zei Hij tot de discipel: Zie, uw moe­der. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

Samenzang: Gezang 174
1            Ik wil mij gaan vertroosten
              in Jesu lijden groot.
              Al heeft ’t gestaan ten boosten,
              het mocht nog worden goed.
              Al om mijn zondig leven
              ben ik met druk bevaân.
              Dat wil ik gaan begeven:
              o Jesu, zie mij aan!

2            Mijn zuchten en mijn kermen
              zie aan, genadig God!
              Eilaas, wil mijns ontfermen,
              al heb ik uw gebod
              versmaad te meen’ger ure,
              ik wil mij beetren gaan.
              Dit doet mijn herte treuren:
              o Jesu, zie mij aan!

3            De tijd heb ik verloren,
              die Gij mij hebt verleend.
              Naar U wild’ ik niet horen,
              in zonden was ’k versteend.
              Zeer traag ben ik tot deugden,
              al heb ik goed vermaan.
              Oorsprong der eeuwge vreugden,
              o Jesu, zie mij aan!

Verkondiging

Samenzang: Gezang 303: 1 en 2
1            De ware kerk des Heren,
              in Hem alleen gegrond,
              geschapen Hem ter ere,
              de bruid van zijn verbond,
              dankt aan zijn dood het leven.
              Hij is haar Bruidegom.
              Want God, zo staat geschreven,
              zag naar zijn dienstmaagd om.

2            Door God bijeen vergaderd,
              één volk dat Hem behoort,
              als kind’ren van één Vader;
              één doop, één Geest, één woord.
              Zo offert allerwege
              de kerk U lof en prijs.
              Eén naam is aller zegen,
              één brood is aller spijs.  

Geloofsbelijdenis

Samenzang: ‘Op Toonhoogte’ Lied 371
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
En uw blijdschap wordt vervuld;
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen en aankondiging van de collecten

Samenzang: Gezang 192: 1, 2, 5 en 6
1            O kostbaar kruis, o wonder Gods,
              waaraan de Prins der glorie stierf;
              ik wil om U zijn zonder trots,
              ik acht verlies wat ik verwierf.

2            Bewaar mij dat ik roemen zou
              dan in mijns Heren Christi dood.
              Al wat ik anders noemen zou
              is niets bij dit mysterie groot.

5            En door zijn dood en door zijn bloed
              is nu de wereld dood voor mij.
              Ik ben gestorven, maar voor goed
              van heel de dode wereld vrij.

6            De aarde zelf is veel te klein
              voor wie U waarlijk loven wil.
              Uw liefde is een groot geheim,
              zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
 
Wegzending en Zegen
Gemeente zingt als antwoord: Gezang 456: 3
3            Amen, amen, amen!
              Dat wij niet beschamen
              Jezus Christus onze Heer,
              amen, God, uw naam ter eer!


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.