Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 2 april 2023 om 10.00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Dhr. M. Padmos (Krimpen aan den IJssel)
Organist: Cees

Welkomstwoord en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 118 vers 1 en 3
 
1   Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
  zijn liefde duurt in eeuwigheid.
  Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
  Dit zij het lied der priesterkoren;
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
  Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 
3   't Is beter bij den Heer te schuilen
  dan dat men bouwt op man en macht.
  't Is beter bij den Heer te schuilen
  dan dat men hulp van vorsten wacht.
  Toen ik mij wenden kon nog keren,
  omsloten door der volken ring,
  doorbrak ik in de naam des Heren
  de knellende omsingeling.
 
Stil gebed, Bemoediging en groet

Zingen : Psalm 99 vers 1 en 2
 
1   God is Koning, Hij
  sticht zijn heerschappij.
  Volken, hoort zijn stem.
  Buigt u, beeft voor Hem,
  die met macht gekroond
  op de cherubs troont.
  Aarde, word bewogen,
  beef voor zijn vermogen.
 
2   God, die recht gebood,
  is in Sion groot;
  van zijn troon belacht
  Hij der volken macht.
  Hoog en zeer geducht,
  heilig en doorlucht
  is uw naam, o Here;
  laten zij die eren!
 
Leefregel uit Exodus 20

201Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
4Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
7Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
8Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.
12Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.
13Gij zult niet doodslaan.
14Gij zult niet echtbreken.
15Gij zult niet stelen.
16Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

37Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38Dit is het grote en eerste gebod. 39Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Zingen: Psalm 99 vers 8

 
8   Maakt Hem nu tezaam
  groot, verheft zijn naam.
  Buigt u voor Hem neer,
  Hij is onze Heer,
  die met macht gekroond
  op de Sion troont.
  Houdt Hem hoog in ere!
  Heilig is de Here.

Gebed

Bijbellezing Markus 11 vers 7 – 10 (NBG51)
7En zij brachten het veulen tot Jezus en legden hun klederen daarop en Hij ging erop zitten. 8En velen spreidden hun klederen op de weg en anderen groen, dat zij van het veld plukten. 9En die voorgingen en die volgden riepen:
Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; 10gezegend het komende rijk van onze vader David; Hosanna in de hoogste hemelen!

Bijbellezing  Korinthe 9 vers 24-27 (NBG51)
24Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 25En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 26Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 27Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Bijbellezing  Timotheüs 4 vers 6 - 8 (NBG51)
6Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. 7Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Zingen: Gezang 178   vers 1, 6 en 8  en 10
 
Jezus, om uw lijden groot
Om uw leven en uw dood
Die volbrengen ’t recht van God
Kyrie eleison

Om het zwijgen, het geduld
Waarmee Gij de wet vervult,
Als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison

Om de doornen van uw kroon
Om de geseling en de hoon
Roepen wij o Mensenzoon,
Kyrie eleison

Heer, om uw vijf wonden rood,
Om uw onverdiende dood,
Smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison
 
Verkondiging: De goede strijd overwonnen! 

Zingen: Gezang 217 vers 1, 3 en 4

 
1   Jezus leeft en ik met Hem!
  Dood, waar is uw schrik gebleven?
  Hem behoor ik en zijn stem
  roept ook mij straks tot het leven,
  opdat ik zijn licht aanschouw,
  dit is al waar ik op bouw.
 
3   Jezus leeft! Hem is de macht.
  Niets kan mij van Jezus scheiden.
  Hij zal, als de vorst der nacht
  mij te na komt, voor mij strijden.
  Drijft de vijand mij in 't nauw,
  dit is al waar ik op bouw.
 
4   Jezus leeft! Nu is de dood
  mij de toegang tot het leven.
  Troost en kracht in stervensnood
  zal de Levende mij geven,
  als ik stil Hem toevertrouw:
  Gij zijt al waar ik op bouw!

Collecten

Kindermoment
Kinderlied: Mijn God is zo groot zo sterk en zo machtig  
https://www.youtube.com/watch?v=LunA6oIRfQw


Dankgebed en voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Lied 129 (OTH2015) U zij de Glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Gezang 456: 3 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.