Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 15 oktober 2023 om 10.00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. J. Maasland Scheveningen
Organist: John

Aarlanderveen, Dorpskerk, zondag 15 oktober A.D. 2023
Morgendienst

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2
1            Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
              toen men mij zeide: “Gord u aan
              om naar des HEREN huis te gaan!
              Kom ga met ons en doe als wij!
              Jeruzalem, dat ik bemin,
              wij treden uwe poorten in,
              u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
              Jeruzalem, van ver aanschouwd,
              wel saamgevoegd en welgebouwd,
              o schone stede, die wij groeten.

2            Hoe zijn de stammen opgegaan!
              Hier gingen ons de voeten voor
              der pelgrims, die de HEER verkoor,
              hier, waar uw heilge muren staan!
              Jeruzalem, dat ik bemin,
              wij treden uwe poorten in
              naar ’s HEREN woord, om Zijns naams ere!
              Zo is het Israël gezegd:
              Hier zijn de zetels van het recht,
              de troon, waar David zal regeren!

Stil gebed

Bemoediging en Groet  

Samenzang: Psalm 122: 3
3            Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
              Dat die u mint bevredigd zij,
              dat vrede in uw wallen zij,
              gezegend zij uw muur en poort!
              Jeruzalem, dat ik bemin,
              wij treden uwe poorten in
              om u met vrede te ontmoeten!
              Om al mijn broeders binnen u,
              om ’s HEREN tempel wil ik u,
              o stad van God, met vrede groeten.

Gebed van verootmoediging

Lied: Op Toonhoogte 269: 1 en 2
1            Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
              Beproef me-en zie wat niet is tot uw eer.
              Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij:
              leid me-op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!

2            O, Heer, heb dank, ’k mag toch de uwe zijn.
              Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
              Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam:
              ’k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.

Genadeverkondiging en vermaning

Samenzang: Op Toonhoogte 269: 3 en 4
3            Zie Heer, hier ben ‘k; maak mij een vat voor U.
              Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
              Verbreek mijn wil, maak me-ook van hoogmoed vrij;
              ’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

4            O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.
              Schenk een herleving en begin bij mij.
              Zegen uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
              wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Kindermoment:

Samenzang Kinderlied: Op Toonhoogte 512
1            Hoger dan de blauwe luchten,
              en de sterretjes van goud.
              Woont de Vader in de hemel,
              Die van al zijn kind’ren houdt.

2            Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,
              kent hun tranen en hun pijn.
              Ja, voor grote en voor kleine,
              wil de Heer een Helper zijn.

3            Daarom vragen wij eerbiedig,
              vouwen wij de handjes saam’.
              Heer, die altijd naar ons luistert,
              neem ook ons gebedje aan.
Kinderen gaan naar de zondagsschool en nemen het licht mee

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Jesaja 56, 1 – 8 (NBG)
1Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te open­baren. 2Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daar­aan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. 3Laat dan de vreemdeling die zich bij de HERE aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. 4Want zo zegt de HERE van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond: 5Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. 6En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onder­houden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn ver­bond: 7hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. 8Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.

Samenzang: Psalm 67: 2
2            De volken zullen U belijden,
              o God, U loven al tezaam!
              De landen zullen zich verblijden
              en juichen over uwe naam.
              Volken zult Gij rechten,
              hun geding beslechten
              in gerechtigheid,
              volken op deze-aarde,
              die uw arm vergaarde,
              die Gij veilig leidt.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 15, 21 – 28 (NBG)
21En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. 22En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk beze­ten. 23Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. 24Hij echter antwoordde en zei: Ik ben slechts gezonden tot de ver­loren schapen van het huis Israëls. 25Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zei: Here, help mij! 26Hij echter antwoordde en zei: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. 27Maar zij zei: Zeker, Here ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 28Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Samenzang: Gezang 427: 1 en 2
1            Beveel gerust uw wegen,
              al wat u ’t harte deert,
              der trouwe hoed’ en zegen
              van Hem, die ’t al regeert.
              Die wolken, lucht en winden
              wijst spoor en loop en baan,
              zal ook wel wegen vinden
              waarlangs uw voet kan gaan.

2            De Heer moet gij vertrouwen,
              begeert gij de uitkomst goed,
              op Hem uw hope bouwen,
              zal slagen wat gij doet.
              Door geen bekommeringen,
              geen klagen en geen pijn
              laat God zich iets ontwringen:
              Hij wil gebeden zijn.

Verkondiging

Samenzang: Gezang 454
1            Wat zou ik zonder U geweest zijn,
              hoe zou ik zonder U bestaan?
              Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
              en eenzaam door de wereld gaan.
              Mijn liefde tastte in den blinde.
              Een afgrond lag in het verschiet.
              En waar zou ik een trooster vinden
              die werkelijk wist van mijn verdriet?

2            Een diepe nacht zou mij omvangen
              waarna geen blijde morgen daagt.
              Ik werd verteerd door wild verlangen,
              door ’s levens maalstroom weggevaagd.
              Ik zou alleen zijn, van het heden
              en van de toekomst ongewis.
              Wie kan er aarden hier beneden
              als er geen open hemel is?

3            Maar Christus gaf mij taal en teken
              en ik ben zeker van zijn stem.
              De nacht is voor het licht geweken,
              het grondloos lot krijgt zin door Hem.
              Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
              bij water, woord en brood en wijn,
              omdat ik weet van zijn nabijheid
              waar twee of drie vergaderd zijn.

Dankzegging, Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van de zondagsschool

Slotzang (staande): Gezang 303: 1, 2 en 5
1            De ware kerk des Heren,
              in Hem alleen gegrond,
              geschapen Hem ter ere,
              de bruid van zijn verbond,
              dankt aan zijn dood het leven.
              Hij is haar Bruidegom.
              Want God, zo staat geschreven,
              zag naar zijn dienstmaagd om.

2            Door God bijeen vergaderd,
              één volk dat Hem behoort,
              als kinderen van één Vader;
              één doop, één Geest, één woord.
              Zo offert allerwege
              de kerk U lof en prijs.
              Eén naam is aller zegen,
              één brood is aller spijs.

5            Met God zijn wij verbonden,
              met Vader, Zoon en Geest,
              met alwie overwonnen,
              alwie zijn trouw geweest.
              Bewijs ons uw genade,
              dan zingen wij bevrijd
              de glorie van uw daden,
              in tijd en eeuwigheid.

Wegzending en Zegen
Gemeente antwoordt:
              Amen, amen, amen!
              Dat wij niet beschamen
              Jezus Christus onze Heer,
              amen, God, Uw naam ter eer!


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
Eerste Advent / zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 19.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
Tweede Advent / Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.