Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 3 december 2023 om 10.00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. R. Visser Amsterdam
Organist: John de Pater

Liturgie bij de zangdienst: 3 december 2023.
m.m.v. 2 trompettisten
De meditatie wordt verzorgd door:
Ds. R. Visser.
Orgel: John de Pater

           Thema: “Vol verwachting”

Welkomswoord zangdienstcommissie.

Aansteken 1e adventskaars en gedicht.

Samen zingen: Gezang 132. (m.m.v. trompettisten)

1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Votum en groet.

Samen zingen: Op toonhoogte 234.

1 Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

2 Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Refrein

3 Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein
Ik rust in U alleen. 2x

Samen zingen: Op toonhoogte 192.

Ik geloof in God de Vader,
de  Almachtige,
Schepper des hemels
en der aarde en in Jezus Christus,
zijne eniggeboren Zoon,
onze Here, die ontvangen is,
van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstandig des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Gebed.

Kindermoment.

Kinderlied: Advent is kijken naar wat komt
https://www.youtube.com/watch?v=zI8pcILspLo&ab_channel=OttoGrevink

Schriftlezing

Lucas 1: 26-38
De aankondiging van Jezus’ geboorte
26In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. 36En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. 37Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 38En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Samen zingen: Gezang 66
Vers 3 en 6

3 Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

6 Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!

Meditatie

Samen zingen: Op toonhoogte 280
                   
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Meditatie

Samen zingen: Gezang 457 (m.m.v. trompettisten)

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Declamatie.
Gedicht van Alie Holman
Blijf verwachten!

Ook al zijn het barre tijden
ook al duurt het nog zo lang
zie je om jou heen het lijden
ben je soms toch o zo bang
ook al rijzen vele vragen
hoor Hem spreken in de nacht:
Zie op Mij, want Ik zal dragen
zorg dat jij Mij steeds verwacht.

Blijf in alles Hem verwachten
blijf vertrouwen op Zijn stem
ook al wijken soms jouw krachten
stil maar, wacht maar, zie op Hem
laat je nooit, nee nooit misleiden
ook al komt het kwaad dichtbij
Jezus zal ons plaats bereiden
en Zijn komst is dicht nabij.

Ook wanneer je even omkijkt
en bepaald wordt bij verdriet
zie dan ook op wat Hij aanreikt
zegeningen, en een lied
in de nachten zal het klinken
zelfs als het zo moeilijk wordt
zal Zijn licht diep in ons blinken
weet... Zijn kracht, versterkt, omgordt.

Vol vertrouwen mag je lopen
ferm de toekomst tegemoet
vol verwachting, uitzien, hopen
Hij is het die jou behoedt
mocht de rampspoed jou omgeven
blijf toch schijnen om jou heen
deel hetgeen Hij heeft gegeven
houd het niet voor jou alleen.


Samen zingen: Blijf bij mij, Heer. (m.m.v. trompettisten)

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer sraalt.
Andere helpers, Heer ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp , wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog.
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Gebed.

Collecte.
De kinderen komen de kerk binnen.

Samen zingen: Op toonhoogte 334. (m.m.v. trompettisten)

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God   
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God   
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Zegen, met gezongen amen.

Gezang 456 vers 3:
Amen, amen, amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze HEER,
Amen, God, uw naam ter eer!


De volgende zangdienst is:
zondag 28 april 2024
om 10.00 uur hier in deze kerk.
U bent dan van harte welkom.

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.