Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 3 december 2023 om 19.00 uur

avonddienst
Voorganger(s): Ds. J. Smit Katwijk
Organist: Cees

ORDE VAN DIENST – HERV. GEMEENTE AARLANDERVEEN – ZO. 3 DECEMBER 2023 – 19.00 UUR
Eerste zondag van de Advent

Orgelspel – mededelingen – intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2 LB 1973

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Zingen: Gezang 124 : 1 en 2 LB 1973

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Wet en Hoofdsom – zingen: Lied 243 : 1, 2, 3 en 4 OTH

1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2. Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus op Uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 1 : 1 – 23 HSV

1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, 3 heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theofilus, 4 opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.
6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.
7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren.
8 Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het 9 dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen.
10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer.
11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond.
12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem.
13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.
14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, 15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, 16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.
17 En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.
18 En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen.
19 En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen.
20 En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.
21 En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef.
22 Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom.
23 En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging.

Zingen: Psalm 132 : 6, 7, 9 en 10 LB 1973

6. Sta op, o Heer, ga ons vooraan
tot waar uw voet een voetbank vond,
Gij en de ark van uw verbond.
Laat hier uw priesters voor U staan
en hoor het loflied uit hun mond.

7. Recht is het kleed van heiligheid,
daar zijn uw priesters mee bekleed,
wees dan, o God, tot recht gereed,
geef uw Gezalfde levenstijd,
gedenk aan David, aan zijn leed.
9. Sion is van de Heer voorgoed,
Hij heeft het aan zijn eer gewijd:
"Hier is Mijn rust in eeuwigheid,
hier geef Ik brood in overvloed
en spijze al wie honger lijdt!

10. Daar staat de troon al opgericht,
daar zetelt de gezalfde Zoon,
in Davids stad, op Davids troon,
al wie Hem haatten schamen zich
en bloeien zal zijn koningskroon!"

Preek - tekst – Lukas : 20
En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn,
omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.

Zingen: Gezang 126 : 1 en 3 LB 1973

1. Verwacht de komst des Heeren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbeden – collecten – slotzang: Gezang 118 : 2 LB 1973

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen – wordt beaamd met Gez. 456 : 3

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.