Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 7 april 2024 om 10:00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. T. Wegman
Organist: John

Orde van dienst zondag 7 april 2024, 10.00 uur Aarlanderveen, Dorpsstraat 38.
 
Mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 99:4,5  en 8


   4 Maakt Hem altezaam
  groot, verheft zijn naam.
  Buigt u voor Hem neer,
  knielt voor Israëls Heer.
  Aan zijn voeten reik
  Hem uw huldeblijk.
  Heilig, hoog in ere
  is de Heer der heren.
 
   5 Mozes trad in 't licht
  voor zijn aangezicht
  met Aäron saam, -
  priesters in Gods naam.
  Ook verhief tot Hem
  Samuël zijn stem.
  Waar Hij werd aanbeden
  schonk de heer zijn vrede.
 
   8 Maakt Hem nu tezaam
  groot, verheft zijn naam.
  Buigt u voor Hem neer,
  Hij is onze Heer,
  die met macht gekroond
  op de Sion troont.
  Houdt Hem hoog in ere!
  Heilig is de Here.
   
   
 
 
 
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Psalm 31:15 EN 16a (NBV21)
‘Maar ik vertrouw op U, HEER,   ik zeg: U bent mijn God,
mijn lot en mijn leven zijn in uw hand…’
Zingen: Lied 21:1 en 4

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!

4 Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot zijn aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja, halleluja!

 
Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en van aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
Op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, zitend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen

 
Zingen: Op Toonhoogte 182:1 t.m. 4

1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ik zien.


2 Genade die mij heeft geleerd
Te verspreid voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaten.


3 Want Jezus enige mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt van mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.


4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

 
Kindermoment

Kinderlied: Op Toonhoogte 521:1 en 2, YouTube lied:
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ

1 Ik wil even bij U komen,
in de stilte, heel alleen.
Even uit de drukte,
weg van iedereen.
U kent mijn gedachten,
mijn zorgen groot en klein.
Maar het mooiste is dat ik
bij U zelf mag zijn.

Refrein:
U bent mijn vriend,
U laat mij nooit alleen.
U bent mijn vriend,
slaat uw armen om mij heen.
Elke dag van mijn leven,
op de weg die ik zal gaan,
kan ik op u vertrouwen,
U zult altijd naast mij staan

2 Ik wil zelfs bij U komen,
in de stilte, heel alleen.
Zelfs uit de drukte,
weg van iedereen.
Ik kniel aan uw voeten
met bescherming en ontzag
en vol dankbaarheid omdat
ik bij U komen mag.
Refrein 2x

Kinderen gaan HIERNA met de leiding naar de Jeugdhaven. Zij nemen dan de brandende lantaarn mee die voor in de kerk staat.

Gebed voor de opening van de Schriften
 
Schriftlezingen: 

 
  1 Exodus 33:11 t.m. 23 (NBV21)

11  De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet.
12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar U hebt mij niet laten weten wie U met mij mee zult sturen, terwijl U toch gezegd hebt: “Jou heb Ik uitgekozen, jou ben Ik goedgezind.”
13  Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’
14  De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’
15  Mozes zei: ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.
16  Hoe zou moeten blijken dat U mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’
17  De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat Ik zal doen wat je vraagt, want Ik ben je goedgezind en Ik heb je uitgekozen.’
18  ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes.
19  Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn.
20  Maar,’ zei Hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’
21  Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij Mij kunt komen staan.
22  Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot Ik voorbij ben.
23  Als Ik mijn hand weghaal, zul je Mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.’

2 Hebreeën 11:23 t.m. 29 (NBV21)

23  Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze zagen dat het een mooi kind was en waren niet bang voor het bevel van de koning.
24  Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao.
25  Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde;
26  omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte.
27  Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.
28  Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met bloed besprenkelen opdat de doodsengel Israëls eerstgeborenen geen haar zou krenken.
29  Door hun geloof konden de Israëlieten door de Rode Zee trekken als over droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden werden zij verzwolgen.

Zingen: Lied 457:1,3 en 4

1 Heilig, heilig, heilig,
Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.

3 Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig,
Heer, God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.


Verkondiging n.a.v. Exodus 33:18: “Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes.“  (Thema: ‘Leven met God, wat zie je daarvan?’)

Op Toonhoogte 282:1,2 en 3

1 O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Refrein

3 Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Refrein

 
   
Dankgebed – Voorbede – Stil Gebed – Onze Vader
 
Collecte (kinderen komen terug in de kerk)

Slotlied (staande): Lied 290: 1,2 en 6


1 Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.

6 God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Wegzending en zegen

Zingen:

Lied 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

 
 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.