Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 28 april 2024 om 10:00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Mw. J. van der Vis
Organist: John

Liturgie bij de zangdienst: 28 april 2024.
m.m.v. Con Amore uit Nieuwkoop
De voorganger is: mevr. Judith van der Vis
Orgel: John de Pater

        Thema: Heb je Mij lief?

Welkomswoord zangdienstcommissie.
door Angelique Konijn

Samen zingen Gezang 434 vers 1, 2 en 5
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Stilte, votum en groet.
Thema verkenning.
Gebed om ontferming.

Koor zingt 2 liederen
Danklied voor het leven
In stilte kom ik tot U Heer,
U bent mij altijd nabij.
Uw sterke armen om mij heen,
vrede, geborgenheid.
Grote liefde, ongekend,
grote liefde, ongekend.
In stilte kom ik tot U Heer,
U bent mij altijd nabij.

Dank voor het leven; elke dag
geeft mij weer toekomst en hoop.
Uw zon schijnt door mijn tranen heen
en schenkt een regenboog.
De belofte van Uw trouw,
de belofte van Uw trouw.
Dank voor het leven; elke dag
geeft mij weer toekomst en hoop.

Eer aan de vader en de zoon
en aan de heilige geest,
van nu aan tot in eeuwigheid
tot in eeuwigheid.
Halleluja, amen.
Halleluja, amen.
Eer aan de vader en de zoon
en aan de heilige geest.
Amen.

Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij, Heer.
U als mijn Vader en ik als Uw kind,
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht,
als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van Uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

De wetslezing

Samen zingen Psalm 116 vers 1 en 3

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Kindermoment + kinderlied
https://youtu.be/vgsAjYRV5c0?feature=shared

Gebed

Schriftlezing: Joh. 21:15-24
door Willemijn van Berkel

15Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. 16Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. 17Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. 18Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt. 19En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij. 20En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? 21Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? 22Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. 23Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou; doch Jezus had niet tot hem gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?
24Dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is.

Koor zingt Welk een liefdevolle Vader

Welk een liefdevolle Vader is God, de Heere, voor Zijn volk.
Nergens vindt men op de aarde een Vader, zoals Hij.

1. Hij Behandelt al Zijn kind’ren als aan elkander gelijk.
Trekt niet voor de één of ander, allen zijn Zijn liefde rijk.
Ja, de rijkdom van Zijn liefde spreidt Hij zo wonderlijk ten toon,
in de gave van Zijn Liefste, Zijn eniggeboren Zoon.
Wilt u deze Vader kennen, dat kan door Zijn geliefde Zoon,
Jezus Christus gaf Zijn leven, wierf kinderen als loon.

Welk een liefdevolle Vader is God, de Heere, voor Zijn volk.
Nergens vindt men op de aarde een Vader, zoals Hij.

2. God regeert de hele wereld; een Vader is Hij voor Zijn kind.
draagt het op Zijn eeuw’ge armen, als het zich zo hulploos vindt.
God ziet op het mensdom neder; als Vader ziet Hij op Zijn kind;
zo begrijpend en vertederend, omdat Hij het zo bemint.
Wilt u deze Vader kennen, en komen in het Vaderhuis?
Christus is de weg naar boven, Hij brengt de Zijnen thuis.

Welk een liefdevolle Vader is God de Heere voor Zijn volk.
Nergens vindt men op de aarde een Vader, zoals Hij!

Koor en gemeente zingt Gezang 473 Neem mijn leven laat het Heer

Koor:
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

6. Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

Koor en gemeente:
7. Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Koor:
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Amen.

1e Overdenking

Samen zingen Op Toonhoogte 124 vers 1 en 2

1. Mijn Jezus, ik hou van U    ,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik hou van U,  
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2e Overdenking

 
 
Koor en gemeente zingen 2 liederen
Niet alleen

Koor:
1. Als de nacht valt in je leven en je voelt je kil en koud
zou er iemand om je geven, is er één die van je houdt?
En je weet niet waar je heen moet met je zorgen en je pijn.
Weet niets beters te verzinnen dan hier maar alleen te zijn.
 
2. En je zou wel willen schreeuwen: “Mensen help, ik red het niet!”
Maar het duurt, zo lijkt het eeuwen voordat iemand jou eens ziet.
En je weet niet waar je heen moet met je zorgen en je pijn.
Weet niets beters te verzinnen dan hier maar alleen te zijn.

Koor en gemeente:
3. Ben je helemaal vergeten wat je vroeger hebt gehoord?
Eens heb jij toch ook geluisterd naar de lofzang en Gods woord?
Toen je jong en onbezonnen dacht je eigen weg te gaan
is Hij aan je blijven denken, en is naast je blijven staan.

4. ‘t Is de Heer van dood en leven die je moeilijkheden ziet.
Hij heeft alles eens gegeven, staat je bij ook in ’t verdriet.
Ja op Hem kun je vertrouwen, Hij blijft altijd jou nabij.
't Is de Rots om op te bouwen, Hij wijkt nummer van je zij.

Een toekomst vol van hoop

Koor:
1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet.
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Koor en gemeente:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Koor:
3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht!
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Koor en gemeente:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Koor:
4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Koor en gemeente:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Koor en gemeente:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Koor:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Dankgebed en voorbeden.

Collecte.
 
Samen zingen
Op toonhoogte 149 vers 1 en 2

1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Zegen, met gezongen amen.

Gezang 456 vers 3:
Amen, amen, amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze HEER,
Amen, God, uw naam ter eer!

Samen zingen
Gezang 411 vers 1 en 6

 
1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

De volgende zangdienst is:
zondag 8 september 2024
om 10.00 uur hier in deze kerk.
U bent dan van harte welkom.


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.