Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 26 mei 2024 om 09:30 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. J. Maasland
Organist: John

Aarlanderveen, zondag 26 mei A.D. 2024
Zondag Trinitatis
Voorganger: ds. Jan Maasland, Den Haag

Inleidend orgelspel

Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2
1            De stilte zingt U toe, o Here,
               in uw verheven oord.
               Wij zullen ons naar Sion keren
               waar Gij ons bidden hoort.
               Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
               tot U komt al wat leeft,
               tot U, o redder uit ellende,
               die alle schuld vergeeft.

2            Zalig wie door U uitverkoren
               mag wonen in uw hof,
               hoezeer hij door zijn schuld verloren
               terneerlag in het stof.
               Wij worden door U begenadigd
               die heilig zijt en goed.
               Gij die ons in uw huis verzadigt
               met alle overvloed.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Samenzang: Op Toonhoogte 2015 lied 202
1            Liefde was het, onuitputt’lijk,
               liefd’en goedheid, eind’loos groot,
               toen de Levensvorst op aarde
               tot ons heil zijn bloed vergoot.
               Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
               God geeft vreugd’ en dankensstof.
               Eenmaal zingen wij voor eeuwig
               in de hemel zijnen lof.

2            Rijd als Heerser door de velden,
               Jezus in uw grote kracht.
               Niets, niets kan U tegenhouden,
               zelfs de hel niet met haar macht.
               Voor uw Naam, zo groot en heerlijk,
               zinkt de vijand weg in ’t niet.
               Heel de schepping, Heer, zal beven
               als zij U, haar Koning, ziet.

Lezing van Gods Wet (Leviticus 19)

Samenzang: Psalm 25: 3 en 4
3            Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
               HEER, waarop ik biddend pleit:
               milde handen, vriendlijk’ ogen
               zijn bij U van eeuwigheid.
               Denk toch aan de zonde niet
               van mijn onbedachte jaren!
               HEER, die al mijn ontrouw ziet,
               wil mij in uw goedheid sparen.

4            God is goed, Hij is waarachtig
               en gaat zijn getrouwen voor,
               brengt, aan zijn verbond gedachtig,
               zondaars in het rechte spoor.
               Hij zal leiden ’t zacht gemoed
               in het effen recht des HEREN:
               wie Hem nederig valt te voet,
               zal van Hem zijn wegen leren.


 
Kindermoment

Samenzang kinderlied: Op Toonhoogte 485
1            De Here zegent jou en Hij beschermt jou.
               Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
               Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
               Hij zal zijn vrede aan je geven.

2            De Here zegent u en Hij beschermt u.
               Hij schijnt zijn licht over uw leven.
               Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.
               Hij zal zijn vrede aan u geven.

Kinderen gaan naar de zondagsschool onder orgelspel en nemen het licht mee

 
Gebed om leiding van de Heilige Geest

Ezechiël 34, 1 – 12 (NBG51)
1Het woord des HEREN kwam tot mij: 2Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here HERE: wee de herders van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? 3Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; 4zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. 5Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. 6Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.
7Daarom, gij herders, hoort het woord des HEREN. 8Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is (want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet) 9daarom, gij herders, hoort het woord des HEREN. 10Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen.
11Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; 12zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 3, 1 – 8 (NBG51)
1Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 4Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 5En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 6Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
7Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Samenzang: Gezang 481: 1 en 4
1            O grote God Die liefde zijt,
               o Vader van ons leven,
               vervul ons hart, dat wij altijd
               ons aan uw liefde geven.
               Laat ons het zout der aarde zijn,
               het licht der wereld, klaar en rein.
               Laat ons uw woord bewaren,
               uw waarheid openbaren.

4            Wij danken U, o liefde groot,
               dat Christus is gekomen.
               Wij hebben in zijn stervensnood
               uw diepste woord vernomen.
               Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
               en het wordt overal volbracht
               waar liefde wordt gegeven,
               wij uit uw liefde leven.

Verkondiging

Samenzang: Op Toonhoogte 182
1            Genade, zo oneindig groot.
               Dat ik, die ‘t niet verdien
               het leven vond, want ik was dood
               en blind, maar nu kan ‘k zien.

2            Genade die mij heeft geleerd
               te vrezen voor het kwaad.
               Maar ook – als ik mij tot Hem keer
               dat God mij nooit verlaat.

3            Want Jezus droeg mijn zondelast
               en tranen aan het kruis.
               Hij houdt mij door genade vast
               en brengt mij veilig thuis.

4            Als ik daar in zijn heerlijkheid
               mag stralen als de zon,
               dan prijs ik Hem in eeuwigheid
               dat ik genade vond.

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: Gezang 169: 5 en 6
5            Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
               Gij Opgang uit den hoge,
               die onze ziel hebt vrijgekocht,
               dat zij U dienen moge,
               Gij herder die ’t verloorne zoekt,
               de hemel heeft ons niet vervloekt:
               God is om ons bewogen.

6            Zingt dan de Heer, stemt allen in
               met ons die God lof geven:
               Hij schiep ons voor een nieuw begin,
               hoeveel wij ook misdreven.
               Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
               van zijn genadig aangezicht.
               in Christus is ons leven!

Wegzending en Zegen
Gemeente antwoordt met Gezang 456: 3
3            Amen, amen, amen!
               Dat wij niet beschamen
               Jezus Christus onze Heer,
               amen, God, uw naam ter eer!

Uitleidend orgelspel


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.