Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 19 juni 2022 om 19:00

avonddienst
Voorganger(s): Ds. J. Smit Katwijkaan Zee
Organist: Cees Verzaal

ORDE VAN DIENST – AARLANDERVEEN – ZO. 19 JUNI 2022 – 19.00 UUR

Orgelspel – mededelingen – intochtslied: Lied 299 OTH 2015

 
 
1. Bron van licht en leven, wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig. Heer, wij danken U.
refrein

2. U bent onze Vader, wij aanbidden U.
U geeft ons genade, Heer, wij eren U.
refrein

refrein
Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid, halleluja.

3. U bent onze Koning, wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U.
refrein

Persoonlijk gebed – Votum en Groet - zingen: Psalm 111 : 6 LvdK 1973

6. Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 327 : 1 en 2 OTH 2015

1. Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

2. Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, Die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst hem tot in eeuwigheid.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 25 HSV

1 Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, 2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. 3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. 6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid. 7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, HEERE. 8 Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. 9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. 10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. 11 Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. 12 Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 13 Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. 15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 16 Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. 17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten. 18 Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden. 19 Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk, zij haten mij met een dodelijke haat. 20 Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. 21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht U. 22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.

Zingen: Psalm 25 : 6 en 7 LvdK 1973

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreêverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Preek – tekst: Psalm 25 : 14

“Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.”

Zingen: Gezang 86 : 1, 2 en 3 LvdK 1973

1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

2. Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de Ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?

3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam een begin,
een levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: Psalm 103 : 7 LvdK 1973

7. Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Zegen – wordt beaamd met Gez. 456 : 3 LvdK 1973

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 21-08-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.