Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

donderdag 9 mei 2024 om 09:30 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. J. Smit
Organist: John

ORDE VAN DIENST – HERV. GEMEENTE AARLANDERVEEN
DO. 9 MEI 2024 – 9.30 UUR | HEMELVAARTSDAG
Ds. J. Smit, Katwijk aan Zee
Orgelspel – mededelingen – intochtslied: Psalm 24 : 4 LvdK 1973

 
 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven Koning binnen.
Wie is die Vorst zo groot in eer,
die sterke Held? Het is de HEER,
die alle macht kan overwinnen.
  
Persoonlijk gebed
 Votum en Groet
zingen: Psalm 47 : 2 LvdK 1973


2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heerren woord,
is Zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Geloofsbelijdenis Heid. Cat. zondag 18 – zingen: Gezang 231 : 1 en 2 LvdK 1973

 
 
1. Wij knielen voor Uw zetel neer,
wij, Heer, en al Uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d’ eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van Uw eer gewagen.
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 1 : 1 – 14 HSV

1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.
4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Zingen: Gezang 234 : 1 en 2

 
 
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
 
Preek – tekst: Handelingen 1 : 11

Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Zingen: Psalm 102 : 9 en 10 LvdK 1973

 
 
9. Uit de hemel hoog verheven
ziet Hij neer op 't aardse leven.
Uit Zijn heiligdom omhoog
slaat Hij op zijn knechten 't oog.
Hij zal komen, de Geduchte;
hun die in de kerkers zuchten,
met de dood voor ogen leven,
Hij zal hun de vrijheid geven.

10. Ja, de Heer komt ter bevrijding,
opdat Sion blij de tijding
van Zijn grote daden meldt
en Jeruzalem vertelt,
hoe verlosten huiswaarts keren
roemend in de naam des Heeren.
Alle volken, alle rijken
brengen Hem hun huldeblijken.
 
Dankgebed en voorbeden

Collecten – slotzang: Gezang 296 : 1, 2 en 3 LvdK 1973

 
 
1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar Zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat Ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie Mijn woord bewaren.

3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worst'ling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.

Zegen – we beamen de zegen met Gezang 456 : 3 LvdK 1973

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.