Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Zaterdag 10 apr 2021  om 11.30 uur
Voorganger: Dhr. F. Verkade
Dankdienst voor het leven van M. Angenent
Organist: John de Pater

Liturgie bij de dankdienst voor het leven van

Maarten Angenent (26 januari 1931 -  5 april 2021)

Zaterdag 10 april 2021 om  11.30 uur

in de Nederlands Hervormde Kerk te Aarlanderveen

Orgelspel: "Veilig in Jezus' armen"

We gaan staan als Maarten Angenent binnengereden wordt

Welkom

Votum en groet

♫ Lied: Joh de Heer 33
1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te saâm,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d'Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gebed

In Memoriam

♫ Lied: Opwekking 214
Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij?
Ik wandel in het licht met Jezus, geen duistre wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders moet hem prijzen, die de zonde in mij over won.

Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dier'bre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met hem verrezen tot nieuw leven, volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus, o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dier'bre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem!

Schriftlezing: Psalm 23

1Een psalm van David.
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
3Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
4Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5Gij richt voor mij een dis aanvoor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-16

De werking van de liefde Gods in ons
7Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
11Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. 12Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
13Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 14En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. 15Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is -  God blijft in hem en hij in God. 16En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

♫ Lied: Gezang 14 vers 1, 2, 4 en 5

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

4. De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Verkondiging

♫ Lied: Elb 413 vers 1, 2 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Dankgebed en voorbeden

♫ Lied: Gezang 392 vers 1, 3 en 5

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zegenbede

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Dankwoord

Mededeling uitvaartleider

Tijdens het uitdragen luisteren wij naar Gezang 293:
"Wat de toekomst brengen moge"

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30
Pinksteren
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.